สามารถขอรับสารเร่ง พด.ต่างๆ กล้าหญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีน้ำ คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดิน ในวันและเวลาราชการ 8.00-16.30 น. (กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อเพื่อความสะดวก หรือติดต่อสอบถาม 02-5773375)


หน้าหลัก

นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี


GoogleMobile Applicationหมอดินอาสาปทุมธานี

 - หมดดินอาสา
 - ทำเนียบหมอดินประจำจังหวัด
 - ทำเนียบหมอดินประจำตำบล
 - ทำเนียบหมอดินประจำอำเภอ

ดิน...ด้านสำรวจดิน

 - ข้อมูลบางประการ
   ของประเทศไทย
 - ดิน
 - ส่วนประกอบของดิน
 - 62 กลุ่มชุดดิน
 - โปรแกรมดินไทยและธาตุ
   อาหารพืช

VDO สารเร่งซุปเปอร์ พด.

พด.1

พด.2

พด.3

พด.6

พด.7 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.)
"NO GIFT POLICY"


 
  🌾🌾🌾ว่าที่ ร.ต.ธีรภัทร์ สังข์แก้ว
  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ร่วมงาน
  วันล้มตอซังข้าวบ้านบางคูหลวง
  อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี จัดโดย
  สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
  โดยมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตร
  และสหกรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จาก
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  และเข้าร่วมแข่งขันเกี่ยวข้าว
  ร่ในจังหวัดปทุมธานี 👨🏻‍🌾👨🏾‍🌾👨‍🌾
  (22 ก.พ. 66)
 พัฒนาที่ดินปทุมธานี
  เยี่ยมเยียนหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
  ต.บางเตย อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี
  🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
  เข้าเยี่ยมเยียนว่าที่ร้อยตรีสุขุม ไตลังคะ
  หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมู่ 6
  ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
  การปลูกผักในระบบเกษตรแปลงใหญ่
  ในชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ผัก
  ต.บางเตย ปูนโดโลไมท์เป็นหนึ่งในวัสดุ
  ปรับปรุงดินที่ช่วยลดความเป็นกรดในดิน
  (17 ก.พ. 66)
   ..10 กุมภา..วันหมอดินอาสา
  "หมอดินอาสา นำพาการผลิต
  พิชิตตลาด" 2566 #วันหมอดินอาสา
  #ดินดีผลผลิตดี # ทีมดินดี..
  การจัดงานหมอดินอาสาในครั้งนี้
  เพื่อเชิดชูเกียรติหมอดินอาสา
  ทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน
  จากนั้นได้ร่วมรับฟัง
  วงเสวนาการก้าวเข้าสู่ความสำเร็จ
  ของหมอดินอาสาจังหวัดปทุมธานี
  ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  (10 ก.พ.66)
 
 

   

  
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตร

  เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
  สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1
  เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร
  อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันเหตุการณ์
  ที่ วัดผลาหาร ตำบลคลองหก
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
  หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม
  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  (27 ม.ค. 66)
  เยี่ยมเยียนหมอดินอาสา ต.บางเดื่อ
  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  โดยนางวิสรา จิตเจริญ และนายพิสิฏฐ์ กิมยงค์
  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมเยียน
  นายประสิทธิ์ รูปเอี่ยม หมอดินอาสาประจำ
  ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  ในการนี้ นายประสิทธิ์ นำชมการทำเกษตร
  แบบผสมผสาน โดยนำนวัตกรรมของ
  กรมพัฒนาที่ดินมาประยุกต์ใช้ อาทิ
  ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เร่งการเจริญเติบโต
  ของพืช หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
  ซึ่งเป็นต้นแบบของการทำเกษตรที่เหมาะสม
  (19 ม.ค. 66)
  "วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษา
  วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"

  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ในจังหวัดปทุมธานี
  จัดกิจกรรมจิตอาสาในหัวข้อ
  " 1 เมษา วันข้าราชการไทย
  ร่วมใจเพื่อประชาชน
   " จิตอาสาบริการเพื่อเกษตรกร
  ณ ศพก. หมู่ที่ 7
  ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
  (31 มี.ค. 65)


หน่วยพัฒนาที่ดินปทุมธานีหน่วยพัฒนาที่ดิน
  นางสาววัลลภา ชัยมาต
ดูแล อ.คลองหลวง

อ.หนองเสือ


หน่วยพัฒนาที่ดิน
ว่าที่ ร.ต. ธีรภัทร์ สังข์แก้ว

ดูแล อ.ลาดหลุมแก้ว
อ.เมืองปทุมธานี
หน่วยพัฒนาที่ดิน
นายพิสิฏฐ์ กิมยงค์

ดูแล อ.สามโคกหน่วยพัฒนาที่ดิน
นางสาวธัญนัช ปั้นพุ่ม

ดูแล อ.ธัญบุรี
อ.ลำลูกกา


หน่วยพัฒนาที่ดิน
นายทศพร รอดหลง

ดูแล อ.ธัญบุรี
อ.ลำลูกกา
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 80 รายการ
-------------------------------------------------------------------------------------
สขร.1
--------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 6 รายการ
-------------------------------------------------------------------------------------
งบประมาณ 2562
--------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
พื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการในพื้นที่ บ้านชำอ้อ
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------------------------------------------------------
งบประมาณ 2563
--------------------------------------------------------------------------------------
  งบประมาณ 2564
--------------------------------------------------------------------------------------
  งบประมาณ 2565
--------------------------------------------------------------------------------------
  งบประมาณ 2566
--------------------------------------------------------------------------------------
  งบประมาณ 2567
--------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
พื้นที่ลุ่ม-ดอน ในเขตพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2566
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ณ คลองอ่างแตก หมู่ 4และบ้านคลองหน้าไม้ตาเทศ
หมู่ 5ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
----------------------------------------------------------
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
พื้นที่ลุ่ม-ดอน ในเขตพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2566
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ คลองอ่างแตก หมู่ 4
และบ้านคลองหน้าไม้ตาเทศ หมู่ 5 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
----------------------------------------------------------
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
พื้นที่ลุ่ม-ดอน ในเขตพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2566
(พด.1 ปท.3/2566 ด้วยวิธเฉพาะเจาะจง
----------------------------------------------------------
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
---------------------------------------------------------
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคา ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
----------------------------------------------------------
-ประกาศ (ร่าง) / (ร่าง) เอกสารประกาศราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เชิญชวนซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศเชิยชวน จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

----------------------------------------------------------
   
1
2
 
 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ในพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านเจดีย์ทอง หมู่ 1 บ้านคลองสระ หมู่ 3
บ้านบางยาว หมู่8 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ตามแบบเลขที่ พด.1 ปท.6/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้าง งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร ในพื้นที่ บ้านตากแดด หมู๋ 6
และบ้านกระแซง หมู่ 3 ต.กระแซง อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี
(ตามแบบ เลขที่ พด.1 ปท.10/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างในโครงการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ในพื้นที่
บ้าน ส.ป.ก หมู่ 7 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างในโครงการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ในพื้นที่
บ้าน ส.ป.ก ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างโครงการ
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ ลุ่ม-ดอน ในพื้นที่
บ้านคลองตับผักชี หมู่ 12 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างโครงการ
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ ลุ่ม-ดอน ในพื้นที่
บ้านลาดบัว หมู่ 10 ต.บางเตย อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างในโครงการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ในพื้นที่
บ้านคลองซอยที่เก้า หมู่ 2 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างในโครงการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ในพื้นที่
บ้านชำอ้อ หมู่ 6 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างโครงการงานจัด
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
ปีงบประมาณ 2567 พื้นที่ดำเนินการ ม.5 บ.คลองหน้าไม้ตาเทศ
ม.11 บ.คลองลากค้อนใหญ่ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างโครงการงานจัด
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่มดอน ในเขตพัฒนาที่ดิน
ปีงบประมาณ 2567 พื้นที่ดำเนินการ บ.คลองตับผักชี ม.12
ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------
       
1 2