หน้าหลักนายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link

ส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน
ส่วนกลาง
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- สำนักงานเลขานุการกรม
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองคลัง
- สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
- กองแผนงาน
- สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
-- ส่วนเทคโนโลยีการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
- สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
- กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
- กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
-- กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร
-- กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
- กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   
ส่วนภูมิภาค
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12