หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้
นางสาวสิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้จัดกิจกรรมโครงการ
ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาข้าวแปลงต้นแบบ) ปีงบประมาณ 2561


วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวสิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้จัดกิจกรรมโครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาข้าวแปลงต้นแบบ) ปีงบประมาณ 2561 โดยมีการมอบปัจจัยการผลิตและการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสับปะรด สาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพหมักตอซัง สาธิตการไถกลบตอซัง งดเผา
ฟางและตอซังพืช ณ แปลงนาข้าว หมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี