หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

เยี่ยมเยียนหมอดินอาสา ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

เยี่ยมเยียนหมอดินอาสา ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾วันที่ 19 มกราคม 2566
หน่วยพัฒนาที่ดิน อ.เมืองปทุมธานี สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี โดยนางวิสรา จิตเจริญ และนายพิสิฏฐ์ กิมยงค์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมเยียน นายประสิทธิ์ รูปเอี่ยม หมอดินอาสาประจำ ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี ในการนี้นายประสิทธิ์ นำชมการทำเกษตรแบบผสมผสานโดยนำนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน มาประยุกต์ใช้
อาทิ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ เร่งการเจริญเติบโตของพืช หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งเป็นต้นแบบของการทำเกษตร
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในยุคข้าวยากหมากแพง