หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน

Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้
นายสกล ผ่านเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ LDD Zoning และความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้ นายสกล ผ่านเมือง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการผลิตให้เหมาะสม
กับพื้นที่ LDD Zoning และความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ยังได้สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ พด.2 และแจกน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ให้กับ
เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมโครงการ สร้างทักษะและอาชีพด้านการเกษตร "โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย" (ไทยนิยมยั่งยืน)
ณ ชุมชน บ้านกระแชง รุ่นที่ 2 ต. บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี