สามารถขอรับสารเร่ง พด.ต่างๆ กล้าหญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีน้ำ คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดิน ในวันและเวลาราชการ 8.00-16.30 น. (กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อเพื่อความสะดวก หรือติดต่อสอบถาม 02-5773375)


หน้าหลัก

GoogleMobile Application
หมอดินอาสาปทุมธานี

 - หมดดินอาสา
 - ทำเนียบหมอดินประจำจังหวัด
 - ทำเนียบหมอดินประจำตำบล
 - ทำเนียบหมอดินประจำอำเภอ

ดิน...ด้านสำรวจดิน

 - ข้อมูลบางประการ
   ของประเทศไทย
 - ดิน
 - ส่วนประกอบของดิน
 - 62 กลุ่มชุดดิน
 - โปรแกรมดินไทยและธาตุ
   อาหารพืช

         
  

  นายศรจิตร ศรีณรงค์
  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้
  นายสกล ผ่านเมือง นักวิชาการเกษตร
  ชำนาญการพิเศษ นำทีมเจ้าหน้าที่
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เข้าร่วมงาน
  โครงการ "เกษตรหนึ่งใจ น้อมเกล้า
  แสดงความอาลัย ร่วมใจปลูกดาวเรือง"
  ตกแต่งรอบๆ ณ มูลนิธิมิราเคิล
  ออฟไลฟ์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
  (16 ตค.60)
  นายศรจิตร ศรีณรงค์
  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้
  นายสกล ผ่านเมือง นักวิชาการเกษตร
  ชำนาญการพิเศษ นำทีมเจ้าหน้าที่
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ปรับปรุง
  ภูมิทัศน์ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
  ปลูกต้นดาวเรือง ณ มูลนิธิมิราเคิล
  ออฟไลฟ์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
  (12 ตค.60)
  เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร
  "การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ
  จัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ
  และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
  ราชการ" "ให้แก่ผู้ปฏิบัติในส่วนของ
  การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
  การคลัง ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต
  จ.ปทุมธานี
  (9 ตค.60)

   

   

   
  นายศรจิตร ศรีณรงค์
  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  รักษาการในตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดิน
  ปทุมธานี ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ
  บ้านพักข้าราชการ และตัดแต่งต้นไม้
  ที่บดบังให้โล่ง สวยงามเป็นระเบียบ
  บริเวณพื้นที่รอบบ้านพักข้าราชการ
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  (5 ตค.60)
  นายศรจิตร ศรีณรงค์
  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้
  มอบหมายให้ นางจรัสศรี สุมะนังกุล
  นักวิชาการเกษตรขำนาญการ เข้าร่วม
  ประชุมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับ
  ม.ธรรมศาสตร์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดการ
  พัฒนาที่ดิน ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา
  จ.ปทุมธานี
  (5 ตค.60)
  นายศรจิตร ศรีณรงค์
  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้
  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดิน
  ปทุมธานี ปรับแต่งภูมิทัศน์โดยการประดับ
  ดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี
  และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง
  รัชกาลที่ 9 และตัดแต่งต้นไม้ บริเวณพื้นที่
  รอบสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  (4 ตค.60)


หน่วยพัฒนาที่ดินปทุมธานี
หน่วยพัฒนาที่ดิน

นายสกล ผ่านเมือง
ดูแล อ.ลาดหลุมแก้ว
อ.เมืองปทุมธานี
 

หน่วยพัฒนาที่ดิน

นางสาวสิรีวัลย์ ราษฏรอาศัย
ดูแล อ.หนองเสือ

หน่วยพัฒนาที่ดิน

  นางจรัสศรี สุมะนังกุล
อ.ธัญบุรี, อ.ลำลูกกา
หน่วยพัฒนาที่ดิน

นางสาววัลลภา ชัยมาต
ดูแล อ.สามโคก,อ.คลองหลวง