สามารถขอรับสารเร่ง พด.ต่างๆ กล้าหญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีน้ำ คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดิน ในวันและเวลาราชการ 8.00-16.30 น. (กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อเพื่อความสะดวก หรือติดต่อสอบถาม 02-5773375)


หน้าหลัก

นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี


GoogleMobile Applicationหมอดินอาสาปทุมธานี

 - หมดดินอาสา
 - ทำเนียบหมอดินประจำจังหวัด
 - ทำเนียบหมอดินประจำตำบล
 - ทำเนียบหมอดินประจำอำเภอ

ดิน...ด้านสำรวจดิน

 - ข้อมูลบางประการ
   ของประเทศไทย
 - ดิน
 - ส่วนประกอบของดิน
 - 62 กลุ่มชุดดิน
 - โปรแกรมดินไทยและธาตุ
   อาหารพืช

VDO สารเร่งซุปเปอร์ พด.

พด.1

พด.2

พด.3

พด.6

พด.7
คลิก
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.)
"NO GIFT POLICY" 
  🌾🌾🌾ว่าที่ ร.ต.ธีรภัทร์ สังข์แก้ว
  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ร่วมงาน
  วันล้มตอซังข้าวบ้านบางคูหลวง
  อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี จัดโดย
  สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
  โดยมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตร
  และสหกรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จาก
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  และเข้าร่วมแข่งขันเกี่ยวข้าว
  ร่ในจังหวัดปทุมธานี 👨🏻‍🌾👨🏾‍🌾👨‍🌾
  (22 ก.พ. 66)
 พัฒนาที่ดินปทุมธานี
  เยี่ยมเยียนหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
  ต.บางเตย อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี
  🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
  เข้าเยี่ยมเยียนว่าที่ร้อยตรีสุขุม ไตลังคะ
  หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมู่ 6
  ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
  การปลูกผักในระบบเกษตรแปลงใหญ่
  ในชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ผัก
  ต.บางเตย ปูนโดโลไมท์เป็นหนึ่งในวัสดุ
  ปรับปรุงดินที่ช่วยลดความเป็นกรดในดิน
  (17 ก.พ. 66)
   ..10 กุมภา..วันหมอดินอาสา
  "หมอดินอาสา นำพาการผลิต
  พิชิตตลาด" 2566 #วันหมอดินอาสา
  #ดินดีผลผลิตดี # ทีมดินดี..
  การจัดงานหมอดินอาสาในครั้งนี้
  เพื่อเชิดชูเกียรติหมอดินอาสา
  ทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน
  จากนั้นได้ร่วมรับฟัง
  วงเสวนาการก้าวเข้าสู่ความสำเร็จ
  ของหมอดินอาสาจังหวัดปทุมธานี
  ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  (10 ก.พ.66)
 
 

   

  
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตร

  เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
  สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1
  เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร
  อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันเหตุการณ์
  ที่ วัดผลาหาร ตำบลคลองหก
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
  หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม
  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  (27 ม.ค. 66)
  เยี่ยมเยียนหมอดินอาสา ต.บางเดื่อ
  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  โดยนางวิสรา จิตเจริญ และนายพิสิฏฐ์ กิมยงค์
  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมเยียน
  นายประสิทธิ์ รูปเอี่ยม หมอดินอาสาประจำ
  ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  ในการนี้ นายประสิทธิ์ นำชมการทำเกษตร
  แบบผสมผสาน โดยนำนวัตกรรมของ
  กรมพัฒนาที่ดินมาประยุกต์ใช้ อาทิ
  ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เร่งการเจริญเติบโต
  ของพืช หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
  ซึ่งเป็นต้นแบบของการทำเกษตรที่เหมาะสม
  (19 ม.ค. 66)
  "วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษา
  วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"

  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ในจังหวัดปทุมธานี
  จัดกิจกรรมจิตอาสาในหัวข้อ
  " 1 เมษา วันข้าราชการไทย
  ร่วมใจเพื่อประชาชน
   " จิตอาสาบริการเพื่อเกษตรกร
  ณ ศพก. หมู่ที่ 7
  ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
  (31 มี.ค. 65)


หน่วยพัฒนาที่ดินปทุมธานีหน่วยพัฒนาที่ดิน
  นางสาววัลลภา ชัยมาต
ดูแล อ.คลองหลวง

อ.หนองเสือ


หน่วยพัฒนาที่ดิน
ว่าที่ ร.ต. ธีรภัทร์ สังข์แก้ว

ดูแล อ.ลาดหลุมแก้ว
อ.เมืองปทุมธานี
หน่วยพัฒนาที่ดิน
นายพิสิฏฐ์ กิมยงค์

ดูแล อ.สามโคกหน่วยพัฒนาที่ดิน
นางสาวธัญนัช ปั้นพุ่ม

ดูแล อ.ธัญบุรี
อ.ลำลูกกา


หน่วยพัฒนาที่ดิน
นายทศพร รอดหลง

ดูแล อ.ธัญบุรี
อ.ลำลูกกา
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 80 รายการ
-------------------------------------------------------------------------------------
สขร.1
--------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 6 รายการ
-------------------------------------------------------------------------------------
งบประมาณ 2562
--------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
พื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการในพื้นที่ บ้านชำอ้อ
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------------------------------------------------------
งบประมาณ 2563
--------------------------------------------------------------------------------------
  งบประมาณ 2564
--------------------------------------------------------------------------------------
  งบประมาณ 2565
--------------------------------------------------------------------------------------
  งบประมาณ 2566
--------------------------------------------------------------------------------------
  งบประมาณ 2567
--------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ปี 64
--------------------------------------------------------
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต
แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
---------------------------------------------------------
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
(โครงการก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
พื้นที่ลุ่ม-ดอน ปี ประจำปีงบประมาณ 2565
---------------------------------------------------------
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (โครงการการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบูรณาการ ในพื้นที่ บ.ปทุมทรัพย์ ม.๔,
บ.ชำอ้อ ม.๕ และ บ.บึง ม.๖ ต.บึงชำอ้อ และ บ.เจริญบุญ ม.๔,
บ.เจริญสุขพัฒนา ม.๘ และ บ.หนองบัวทอง ม.๙ ต.บึงกาสาม
อ. หนองเสือ จ.ปทุมธานี)
---------------------------------------------------------
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
(โครงการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต
แบบูรณาการในพื้นที่ บ้านคลองสิบสอง หมู่ที่ ๗,
หมู่ที่ ๘,หมู่ที่ ๙ ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี)
---------------------------------------------------------

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่
ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการในพื้นที่ บ้าน คลองสิบสอง หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๘,
หมู่ที่ ๙ ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------------------------------

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
(จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์)
---------------------------------------------------------
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
ขนาด 40 แรงม้า (ครุภัณฑ์การเกษตร)
(จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์) ราคา 521,000 บาท
---------------------------------------------------------
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ในพื้นที่
บ้านปทุมทรัพย์ ม.4,บ.ชำอ้อ ม.5 และ บ.บึง ม.6
ต.บึงชำอ้อ และ บ.เจริญบุญม.4 , บ.เจริญสุขพัฒนา
ม.8 และ บ.หนองบัวทอง ม.9 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) 1,650,000 บาท

---------------------------------------------------------
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่
ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ในพื้นที่ บ้านคลองสิบสอง หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 8,
หมู่ที่ 9 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 640,000 บาท
---------------------------------------------------------
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ในพื้นที่
บ้านปทุมทรัพย์ ม.4,บ.ชำอ้อ ม.5 และ บ.บึง ม.6
ต.บึงชำอ้อ และ บ.เจริญบุญม.4 , บ.เจริญสุขพัฒนา
ม.8 และ บ.หนองบัวทอง ม.9ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) 1,650,000 บาท

---------------------------------------------------------
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
(จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 521,000 บาท)
---------------------------------------------------------
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า (ครุภัณฑ์การเกษตร)
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
----------------------------------------------------------
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน ในเขตพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ 2566
----------------------------------------------------------
1
2
 
 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแปลงขยายพันธุ์ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ดูแลรักษา และขุดแยกหน่อเพื่อแจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
ดูแลรักษา และปลูกซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ต.คลองหนึ่ง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ต.บึงชำอ้อ
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ต.บึงบา อ.หนองเสือ
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝก
เพื่อปลูกดูแลรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ต.บึงบอน อ.หนองเสือ
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงพื้นที่
(ขุดาระเก็บน้ำ) ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายทำสารดี
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ (เป้าหมายรอบที่ 2)
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ
(เป้าหมายรอบที่ 2)
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ
ก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
พื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตฯ บ้านคลองเจ็ด ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง
---------------------------------------------------------
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ในพื้นที่
บ้านปทุมทรัพย์ ม.4,บ.ชำอ้อ ม.5 และ บ.บึง ม.6
ต.บึงชำอ้อ และ บ.เจริญบุญม.4 ,บ.เจริญสุขพัฒนา
ม.8 และ บ.หนองบัวทอง ม.9ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) 1,650,000 บาท
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ในพื้นที่
บ้านคลองสิบสอง ม.7 ม.8 ม.9 ต.บึงคอไฟ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า
(ครุภัณฑ์การเกษตร) โดยวิธีคัดเลือก
ราคา 521,000 บาท
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ในพื้นที่
บ้านปทุมทรัพยผื ม.4 บ.ชำอ้อ ม.5 และ บ.บึง ม.6 ต.บึงชำอ้อ
และ บ.เจริผย ม.4 บ.เจริผยสุขพัฒนา ม.8 และ บ.หนองบัวทอง
ม.9 ต.บึงกาสาม อ.หนองสือ จ.ปทุมธานี
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เป็นเงิน 1,288,800 บาท
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างโครงการ
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน
ในเขตพัฒนาที่ดิน ปี 2566 (พด.1 ปท.2/2566)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 276,000 บาท
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างโครงการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านคลองซอยที่แปด หมู่ 8 ต.ลำลูกกา
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
(ตามแบบเลขที่ พด.1 ปท. 09-2/2566) เป็นเงิน 320,000 บาท
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างโครงการ
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน
ในเขตพัฒนาที่ดิน ปี 2566 (เลขที่ อ 1//2566)
ราคา720,000 บาท
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างโครงการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านคลองหกวา หมู่ 3 ต.ลาดสวาย
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ราคา145,000 บาท
---------------------------------------------------------
1 2