สามารถขอรับสารเร่ง พด.ต่างๆ กล้าหญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีน้ำ คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดิน ในวันและเวลาราชการ 8.00-16.30 น. (กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อเพื่อความสะดวก หรือติดต่อสอบถาม 02-5773375)


หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี


GoogleMobile Application
หมอดินอาสาปทุมธานี

 - หมดดินอาสา
 - ทำเนียบหมอดินประจำจังหวัด
 - ทำเนียบหมอดินประจำตำบล
 - ทำเนียบหมอดินประจำอำเภอ

ดิน...ด้านสำรวจดิน

 - ข้อมูลบางประการ
   ของประเทศไทย
 - ดิน
 - ส่วนประกอบของดิน
 - 62 กลุ่มชุดดิน
 - โปรแกรมดินไทยและธาตุ
   อาหารพืช


         
  

  นายวัชระ สิงห์โตทอง
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นายทรงกลด รอดไม้
  นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรฝึก
  อบรมเกษตรกรผู้นำโครงการศูนย์
  เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  สินค้าการเกษตร (ศพก.)
  จำนวน 30 ราย หลักสูตรการปรับ
  ปรุงบำรุงดิน ณ ที่ทำการกลุ่ม
  เกษตรกรนาแปลงใหญ่ หมู่ 13
  ต.คลองหก อ.คลองหลวง
  จ.ปทุมธานี
  (10 เม.ย. 61)
  นายวัชระ สิงห์โตทอง
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นายสกล ผ่านเมือง
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการ
  ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการ
  แก้ไขปัญหาการเกษตรระดับตำบล
  (Operetion Team : OT)
  ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักงานเกษตร
  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
  (10 เม.ย. 61)
  นายวัชระ สิงห์โตทอง
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการสถานี
  พัฒนาที่ดินปทุมธานี ร่วมงานวันถ่าย
  ทอดเทคโนโลยี (field day)
  และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดู
  กาลการผลิตใหม่ ปี 2561 โดย
  แบ่งกิจกรรมออกเป็น ทั้งหมด 7
  ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย
  1.สถานีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
  2.สถานีการใช้พันธุํข้าวและการใช้
  ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ฯลฯ
  ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ศพก.
  หมู่ 6 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
  (9 เม.ย. 61)
 
   

   

   
  นายวัชระ สิงห์โตทอง
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  อบหมายให้ นางสาวสิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
  แบบแปลงใหญ่ โดยการบรรยายสาธิตการ
  ทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพให้กับกลุ่ม
  เกษตรกรสมาชิกปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่
  ณ พื้นที่ ม.7 ต.บึงกาสาม
  อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
  (5 เม.ย. 61)
  นายวัชระ สิงห์โตทอง
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวย
  การขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและ
  และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับ
  จังหวัด (Chief of Operation)
  จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2561
  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
  จังหวัดปทุมธานี
  (5 เม.ย. 61)
  นายวัชระ สิงห์โตทอง
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นางสาววัลลภา ชัยมาต
  นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
  มอบปัจจัยผลิตปุ๋ยผลิตปุ๋ยหมัก
  และน้ำหมักชีวภาพ พร้อมกับ
  บรรยายและสาธิตวิธีการทำให้กับ
  เกษตรกรสมาชิกโรงการส่งเสริมการ
  ผลิตแปลงใหญ่ (ไม้ดอก ไม้ประดับ)
  หมู่ 13 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
  จ.ปทุมธานี
  (3 เม.ย. 61)


หน่วยพัฒนาที่ดินปทุมธานี

หน่วยพัฒนาที่ดิน

นายสกล ผ่านเมือง
ดูแล อ.ลาดหลุมแก้ว,
อ.เมืองปทุมธานี
 

หน่วยพัฒนาที่ดิน

นางสาวสิรีวัลย์ ราษฏรอาศัย
ดูแล อ.หนองเสือ

หน่วยพัฒนาที่ดิน

  นางสาววัลลภา ชัยมาต
ดูแล อ.สามโคก,
อ.คลองหลวง

หน่วยพัฒนาที่ดิน

นางสาวภีรพร แซ่เล้า
อ.ธัญบุรี, อ.ลำลูกกา