สามารถขอรับสารเร่ง พด.ต่างๆ กล้าหญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีน้ำ คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดิน ในวันและเวลาราชการ 8.00-16.30 น. (กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อเพื่อความสะดวก หรือติดต่อสอบถาม 02-5773375)


หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี


GoogleMobile Application
หมอดินอาสาปทุมธานี

 - หมดดินอาสา
 - ทำเนียบหมอดินประจำจังหวัด
 - ทำเนียบหมอดินประจำตำบล
 - ทำเนียบหมอดินประจำอำเภอ

ดิน...ด้านสำรวจดิน

 - ข้อมูลบางประการ
   ของประเทศไทย
 - ดิน
 - ส่วนประกอบของดิน
 - 62 กลุ่มชุดดิน
 - โปรแกรมดินไทยและธาตุ
   อาหารพืช
         
  

  นายวัชระ สิงห์โตทอง
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นายสกล ผ่านเมือง
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  และนางสาววัลลภา ชัยมาต
  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  นำหมอดินอาสาประจำอำเภอ
  เข้ารับการอบรม โครงการจัดฝึก
  อบรมและศึกษาดูงาน ของหมอดิน
  อาสาประจำอำเภอ ณ ศูนย์เรียนรู้
  ชุมชนหัวอ่าว ม.5 ต.บางช้าง
  อ.สามพราน จ.นครปฐม
  (16 ธค.60)
  นายวัชระ สิงห์โตทอง
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นางสาวสิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ
  นางสาวภีรพร เเซ่เล้า นักวิชาการเกษตร
  ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
  เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ
  การผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)
  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
  ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  (15 ธค.60)
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  จัดโครงการอบรมหมอดินอาสาประจำ
  ตำบล ปีงบประมาณ 2561
  ได้จัดให้มีการเดินทางไปทัศนศึกษา
  ดูงาน โดยมี นายแสวง ธรรมวัตร
  รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
  การทำเกษตรอินทรีย์และต่อยอด
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน
  เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิก
  ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านอุ่มแสง
  อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
  (7 ธค.60)

   

   

   
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  จัดโครงการอบรมหมอดินอาสาประจำ
  ตำบล ปีงบประมาณ 2561
  ได้จัดให้มีการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  สินค้าเกษตร (ศพก.) เกษตรแบบแปลง
  ใหญ่ ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน
  จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายไพฑูรย์ ฝางคำ
  ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ บรรยายให้
  ความรู้เกี่ยวกับ การทำนาหว่าน
  นาดำ เพิ่มมูลค่าของสินค้าแปรรูป
  จากถั่วเหลือง มันเทศญี่ปุ่น
  (7 ธค.60)
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  จัดโครงการอบรมหมอดินอาสาประจำ
  ตำบล ปีงบประมาณ 2561 โดยมี
  นางมัทธนา ชัยมหาวัน
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
  เป็นประธานเปิด โครงการอบรม
  หมอดินประจำตำบล หลักสูตร "
  "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล
  ปีงบประมาณ 2561"
  ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560
  จำนวน 50 ราย ณ อาคารฝึกอบรม
  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  (6 ธค.60)
  เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  เข้าร่วมงานวันดินโลก ปี 2560
  โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
  เป็นประธานเปิดนิทรรศการ
  “ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน”
  ในงานวันดินโลก ปี 2560
  (World Soil Day 2017)
  ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อม
  โทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  (4 ธค.60)


หน่วยพัฒนาที่ดินปทุมธานี

หน่วยพัฒนาที่ดิน

นายสกล ผ่านเมือง
ดูแล อ.ลาดหลุมแก้ว,
อ.เมืองปทุมธานี
 

หน่วยพัฒนาที่ดิน

นางสาวสิรีวัลย์ ราษฏรอาศัย
ดูแล อ.หนองเสือ

หน่วยพัฒนาที่ดิน

  นางสาววัลลภา ชัยมาต
ดูแล อ.สามโคก,
อ.คลองหลวง

หน่วยพัฒนาที่ดิน

นางสาวภีรพร แซ่เล้า
อ.ธัญบุรี, อ.ลำลูกกา