สามารถขอรับสารเร่ง พด.ต่างๆ กล้าหญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีน้ำ คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดิน ในวันและเวลาราชการ 8.00-16.30 น. (กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อเพื่อความสะดวก หรือติดต่อสอบถาม 02-5773375)


หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี


GoogleMobile Application
หมอดินอาสาปทุมธานี

 - หมดดินอาสา
 - ทำเนียบหมอดินประจำจังหวัด
 - ทำเนียบหมอดินประจำตำบล
 - ทำเนียบหมอดินประจำอำเภอ

ดิน...ด้านสำรวจดิน

 - ข้อมูลบางประการ
   ของประเทศไทย
 - ดิน
 - ส่วนประกอบของดิน
 - 62 กลุ่มชุดดิน
 - โปรแกรมดินไทยและธาตุ
   อาหารพืช


         
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  โดย นางสาวสิรีวัลย์​ ราษฎรอาศัย
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  จัดอบรมโครงการหมอดินน้อย
  กรมพัฒนาที่ดิน​ เจ้าหน้าที่ได้ให้
  ความรู้งานด้านการพัฒนาที่ดินสาธิต
  การวิเคราะห์ดินโดยชุดตรวจสอบดิน
  LDD​ Test Kit
  สาธิตการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์
  สูตรพระราชทาน น้ำหมักชีวภาพพด.​2​
  ณ​โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์​
  หมู่ที่ 8 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
  (14 มิ.ย. 62)
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
  บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี
  นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการ
  จังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็น
  ประธานเปิดงาน ณ อาคารอเนก
  ประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล
  คูบางหลวง ต.คูบางหลวง
  อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
  (12 มิ.ย. 62)
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  โดย นางสาวสิรีวัลย์​ ราษฎรอาศัย
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  ดำเนินงานโครงการบัตรดินดี
  (ID Din dee) เฉลิมพระเกียรติ
  เนื่องในโอกาสมงคลพระราชพิธี
  บรมราชาภิเษก โดยมอบบัตรดินดี
  ให้เกษตรกร สมาชิกเครือข่าย
  หมอดินอาสา​คลองแปด
  ณ พื้นที่.บึงบอน, ต.บึงชำอ้อ​
  และ ต.บึงกาสาม​อ.หนองเสือ​จ.ปทุมธานี
  (7 มิ.ย. 62)
 
   

   

   
  หน่วยบริการแนะนำการจัดการดินเคลื่อนที่
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ร่วมกับ
  หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเกษตร
  หมอดินอาสาและปราชญ์ชาวบ้าน
  จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
  ด้านการพัฒนาที่ดินและสาธิต
  การทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง
  พด. 2 แก่เกษตรกรผู้เข้่าร่วม
  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5
  ทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน อ.คลองหลวง
  จ.ปทุมธานี
  จำนวน 57 ราย
  (30 พ.ค. 62)
  นายกฤษฎา บุญราช
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เป็นประธานพิธีเปิดงาน ตลาดไท
  ตลาดทุเรียนไทยคุณภาพ
  ณ บริเวณลานจอดรถตลาดไท
  อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
  โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
  กล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายสถานการณ์
  พร้อมกระตุ้นให้เกษตรกรเน้นการผลิต
  ทุเรียนคุณภาพ เพื่อจำหน่ายตลาดค่าส่ง
  ภายในประเทศให้มากขึ้น
  (29 พ.ค. 62)
  หน่วยบริการแนะนำการจัดการดินเคลื่อนที่
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ร่วมกับ
  ภาคีเครือข่ายภาคเกษตร หมอดินอาสา
  และปราชญ์ชาวบ้านจัดกิจกรรม
  ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสาธิต
  การทำน้ำหมักชีวภาพ
  จากสารเร่ง พด. 2
  แก่เกษตรกรจำนวน 110 ราย
  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
  การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองเสือ
  จังหวัดปทุมธานี
  (29 พ.ค. 62)


หน่วยพัฒนาที่ดินปทุมธานี

หน่วยพัฒนาที่ดิน

นายสกล ผ่านเมือง
ดูแล อ.ลาดหลุมแก้ว

หน่วยพัฒนาที่ดิน

นางสาวสิรีวัลย์ ราษฏรอาศัย
ดูแล อ.หนองเสือ

หน่วยพัฒนาที่ดิน

  นางสาววัลลภา ชัยมาต
อ.คลองหลวงหน่วยพัฒนาที่ดิน
นางสาวศุภลักษณ์ เจริญศรี
ดูแล อ.สามโคก


หน่วยพัฒนาที่ดิน

นางศิริกร ศรีทองคำ
ดูแล อ.ธัญบุรี,อ.ลำลูกกาหน่วยพัฒนาที่ดิน
นางสาวสุปราณี ต้นจาน
อ.เมืองปทุมธานี