สามารถขอรับสารเร่ง พด.ต่างๆ กล้าหญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีน้ำ คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดิน ในวันและเวลาราชการ 8.00-16.30 น. (กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อเพื่อความสะดวก หรือติดต่อสอบถาม 02-5773375)


หน้าหลัก


นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี


GoogleMobile Application
หมอดินอาสาปทุมธานี

 - หมดดินอาสา
 - ทำเนียบหมอดินประจำจังหวัด
 - ทำเนียบหมอดินประจำตำบล
 - ทำเนียบหมอดินประจำอำเภอ

ดิน...ด้านสำรวจดิน

 - ข้อมูลบางประการ
   ของประเทศไทย
 - ดิน
 - ส่วนประกอบของดิน
 - 62 กลุ่มชุดดิน
 - โปรแกรมดินไทยและธาตุ
   อาหารพืช

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประมวลภาพกิจกรรม
           
  นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา โอบอ้อม
  และนางสาววัลลภา ชัยมาต
  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วย
  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข บริการแจกสารเร่ง
  พด. ต่างๆ ณ วัดสะแก  ต.สามโคก
  อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
  (22 มิย.60)

  นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นางสาววัลลภา ชัยมาต
  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
  และแนะนำองค์ความรู้การปรับปรุง
  บำรุงดิน นายดาวเรือง มะลิทอง
  หมู่ที่ 3 ตำบลคลองควาย
  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
  (9 มิย.60)
  นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา โอบอ้อม
  และนางสาววัลลภา ชัยมาต นักวิชาการ
  เกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการและ
  บรรยายให้ความรู้งาน ถ่ายทอดเทค
  โนโลยี (field day) ปี 2560 ณ ศูนย์เรียน
  รู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
  เกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ต.บางคูวัด
  อ.เมือง จ.ปทุมธานี (29 พค.60)

   

   

   
  นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน
  ปทุมธานีร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกและดูแล
  รักษาต้นไม้วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ
  พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึก
  ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ให้เกิด
  ความรักเทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
  ณ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  (26 พค.60)


  นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นายทรงกลด รอดไม้
  นักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศ
  การและบรรยายให้ความรู้งานถ่ายทอด
  เทคโนโลยี (field day) ปี 2560
  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
  ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
  หมู่ที่ 16 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง
  จ.ปทุมธานี (25 พค.60)


  นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นายสกล ผ่านเมือง
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน
  ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการจัดหน่วย
  บริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์
  บำรุงสุขฯ ประจำปี 2560 ณ วัดเจดีย์หอย
  อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
  (25 พค.60)หน่วยพัฒนาที่ดินปทุมธานี
หน่วยพัฒนาที่ดิน

นายสกล ผ่านเมือง
ดูแล อ.ลาดหลุมแก้ว

หน่วยพัฒนาที่ดิน

นางสาวสิรีวัลย์ ราษฏรอาศัย
ดูแล อ.หนองเสือ

หน่วยพัฒนาที่ดิน

   นางสาวจิดาภา โอบอ้อม
   ดูแล อ.เมืองปทุมธานี , อ.ธัญบุรี
หน่วยพัฒนาที่ดิน

นางสาววัลลภา ชัยมาต
ดูแล อ.สามโคกหน่วยพัฒนาที่ดิน

นายทรงกลด รอดไม้
ดูแล อ.คลองหลวงหน่วยพัฒนาที่ดิน

-
ดูแล อ.ลำลูกกา