สามารถขอรับสารเร่ง พด.ต่างๆ กล้าหญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีน้ำ คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดิน ในวันและเวลาราชการ 8.00-16.30 น. (กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อเพื่อความสะดวก หรือติดต่อสอบถาม 02-5773375)


หน้าหลัก

นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี


GoogleMobile Applicationหมอดินอาสาปทุมธานี

 - หมดดินอาสา
 - ทำเนียบหมอดินประจำจังหวัด
 - ทำเนียบหมอดินประจำตำบล
 - ทำเนียบหมอดินประจำอำเภอ

ดิน...ด้านสำรวจดิน

 - ข้อมูลบางประการ
   ของประเทศไทย
 - ดิน
 - ส่วนประกอบของดิน
 - 62 กลุ่มชุดดิน
 - โปรแกรมดินไทยและธาตุ
   อาหารพืช

VDO สารเร่งซุปเปอร์ พด.

พด.1

พด.2

พด.3

พด.6

พด.7  
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  "วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษา
  วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"

  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ในจังหวัดปทุมธานี
  จัดกิจกรรมจิตอาสาในหัวข้อ
  " 1 เมษา วันข้าราชการไทย
  ร่วมใจเพื่อประชาชน
   " จิตอาสาบริการเพื่อเกษตรกร
  ณ ศพก. หมู่ที่ 7
  ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
  (31 มี.ค. 65)
  "วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน"
  ๑๐ กุมภาพันธ์ 2565 สถานีพัฒนาที่ดิน
  ปทุมธานี นายวัชระ สิงห์โตทอง
  ผู้อำนวยสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  พร้อมทั้ง นายสุรชัย สุวรรณชาติ
  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการ
  พัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา และเจ้าหน้าที่
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ร่วมเปิดงาน
  "หมอดินอาสา ผู้นำพาอาหารปลอดภัย"
  (LDD Volunteered Soil Doctor Day)
  ณ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
  (10 ก.พ. 65)
  โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0
  ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรที่ 2
  ฝึกการปฏิบัติได้เรียนรู้ ณ.ศูนย์เรียนรู้
  พัฒนาที่ดินหรือหมอดินอาสา ระหว่าง
  วันที่ 5-6 มกราคม พ.ศ. 2565
  ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อม
  โทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราช
  ดำริและ ศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกปฏิบัติและ
  เรียนรู้การพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสา
  ในเขตพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
  จังหวัดราชบุรี
  (5-6 ม.ค.65)
 
 

   

  
  โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0
  หลักสูตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพหมอดิน
  อาสา ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1
  มีวัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อสร้าง
  ความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสามือ
  อาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะ
  ด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดิน
  อาสา ด้านการเกษตรโดยให้สามารถ
  เข้าถึงข้อมูลใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเอง
  และเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลหมอดินอาสา
  (17 ธ.ค. 64)
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ร่วมกับ
  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

  (World Soil Day 2021 พิชิตดินเค็ม
  เติมเต็มผลผลิตสร้างชีวิตเกษตรกร)
  โดยมี นายพงศธร กาญจนะจิตรา
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
  เป็นประธานเปิดงานวันดินโลกสำหรับ
  การจัดกิจกรรมวันดินโลกในครั้งนี้ได้แก่
  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฐานเรียนรู้
  โดยแบ่งเป็น ฐานพิพิธภัณฑ์ดิน
  ฐานการวิเคราะห์ดิน ประจำปี 2564
  ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  (14 ธ.ค. 64)
  **ปทุมธานี ปลูกปอเทือง -ให้เหลือง
  วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563**
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  นำคณะข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
  ดำเนินกิจกรรมทำความดี โดยหว่านเมล็ด
  พันธุ์ปอเทืองเพื่อให้ออกดอกเหลืองบาน
  สะพรั่งใน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563
  ที่ทำการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  รอบสถานี ฯ นอกจากนี้หน่วยปฏิบัติการยัง
  ได้รณรงค์ให้หมอดินและเกษตรกร
  ร่วมปลูกปอเทืองเพื่อให้เหลืองในวันดินโลก
  ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยทั่วกัน
  (21 ต.ค. 63)


หน่วยพัฒนาที่ดินปทุมธานีหน่วยพัฒนาที่ดิน
  นางสาววัลลภา ชัยมาต
ดูแล อ.คลองหลวง

อ.หนองเสือ


หน่วยพัฒนาที่ดิน
นางอรุณศรี รอดเมฆ

ดูแล อ.ธัญบุรี
อ.ลำลูกกา
หน่วยพัฒนาที่ดิน
ว่าที่ ร.ต. ธีรภัทร์ สังข์แก้ว

ดูแล อ.สามโคก
อ.เมืองปทุมธานี
อ.ลาดหลุมแก้วหน่วยพัฒนาที่ดิน
นางวิสรา จิตเจริญ


หน่วยพัฒนาที่ดิน
นางสาวอาภัสนันท์ สุดเจริญ   

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 80 รายการ
-------------------------------------------------------------------------------------
สขร.1
--------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 6 รายการ
-------------------------------------------------------------------------------------
งบประมาณ 2562
--------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
พื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการในพื้นที่ บ้านชำอ้อ
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------------------------------------------------------
งบประมาณ 2563
--------------------------------------------------------------------------------------
   
   
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ปี 64
--------------------------------------------------------
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต
แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
---------------------------------------------------------
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
(โครงการก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
พื้นที่ลุ่ม-ดอน ปี ประจำปีงบประมาณ 2565
---------------------------------------------------------
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (โครงการการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบูรณาการ ในพื้นที่ บ.ปทุมทรัพย์ ม.๔,
บ.ชำอ้อ ม.๕ และ บ.บึง ม.๖ ต.บึงชำอ้อ และ บ.เจริญบุญ ม.๔,
บ.เจริญสุขพัฒนา ม.๘ และ บ.หนองบัวทอง ม.๙ ต.บึงกาสาม
อ. หนองเสือ จ.ปทุมธานี)
---------------------------------------------------------
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
(โครงการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต
แบบูรณาการในพื้นที่ บ้านคลองสิบสอง หมู่ที่ ๗,
หมู่ที่ ๘,หมู่ที่ ๙ ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี)
---------------------------------------------------------

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่
ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการในพื้นที่ บ้าน คลองสิบสอง หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๘,
หมู่ที่ ๙ ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------------------------------

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
(จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์)
---------------------------------------------------------
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
ขนาด 40 แรงม้า (ครุภัณฑ์การเกษตร)
(จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์) ราคา 521,000 บาท
---------------------------------------------------------
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ในพื้นที่
บ้านปทุมทรัพย์ ม.4,บ.ชำอ้อ ม.5 และ บ.บึง ม.6
ต.บึงชำอ้อ และ บ.เจริญบุญม.4 , บ.เจริญสุขพัฒนา
ม.8 และ บ.หนองบัวทอง ม.9 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) 1,650,000 บาท

---------------------------------------------------------
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่
ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ในพื้นที่ บ้านคลองสิบสอง หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 8,
หมู่ที่ 9 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 640,000 บาท
---------------------------------------------------------
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ในพื้นที่
บ้านปทุมทรัพย์ ม.4,บ.ชำอ้อ ม.5 และ บ.บึง ม.6
ต.บึงชำอ้อ และ บ.เจริญบุญม.4 , บ.เจริญสุขพัฒนา
ม.8 และ บ.หนองบัวทอง ม.9ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) 1,650,000 บาท

---------------------------------------------------------
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
(จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 521,000 บาท)
---------------------------------------------------------
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า (ครุภัณฑ์การเกษตร)
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
----------------------------------------------------------
   
       
1
2
 
 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแปลงขยายพันธุ์ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ดูแลรักษา และขุดแยกหน่อเพื่อแจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
ดูแลรักษา และปลูกซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ต.คลองหนึ่ง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ต.บึงชำอ้อ
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ต.บึงบา อ.หนองเสือ
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝก
เพื่อปลูกดูแลรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ต.บึงบอน อ.หนองเสือ
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงพื้นที่
(ขุดาระเก็บน้ำ) ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายทำสารดี
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ (เป้าหมายรอบที่ 2)
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ
(เป้าหมายรอบที่ 2)
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ
ก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
พื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตฯ บ้านคลองเจ็ด ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง
---------------------------------------------------------
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ในพื้นที่
บ้านปทุมทรัพย์ ม.4,บ.ชำอ้อ ม.5 และ บ.บึง ม.6
ต.บึงชำอ้อ และ บ.เจริญบุญม.4 ,บ.เจริญสุขพัฒนา
ม.8 และ บ.หนองบัวทอง ม.9ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) 1,650,000 บาท
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ในพื้นที่
บ้านคลองสิบสอง ม.7 ม.8 ม.9 ต.บึงคอไฟ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า
(ครุภัณฑ์การเกษตร) โดยวิธีคัดเลือก
ราคา 521,000 บาท
---------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ในพื้นที่
บ้านปทุมทรัพยผื ม.4 บ.ชำอ้อ ม.5 และ บ.บึง ม.6 ต.บึงชำอ้อ
และ บ.เจริผย ม.4 บ.เจริผยสุขพัฒนา ม.8 และ บ.หนองบัวทอง
ม.9 ต.บึงกาสาม อ.หนองสือ จ.ปทุมธานี
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เป็นเงิน 1,288,800 บาท
---------------------------------------------------------
       
1 2