สามารถขอรับสารเร่ง พด.ต่างๆ กล้าหญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีน้ำ คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดิน ในวันและเวลาราชการ 8.00-16.30 น. (กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อเพื่อความสะดวก หรือติดต่อสอบถาม 02-5773375)


หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี


GoogleMobile Application
หมอดินอาสาปทุมธานี

 - หมดดินอาสา
 - ทำเนียบหมอดินประจำจังหวัด
 - ทำเนียบหมอดินประจำตำบล
 - ทำเนียบหมอดินประจำอำเภอ

ดิน...ด้านสำรวจดิน

 - ข้อมูลบางประการ
   ของประเทศไทย
 - ดิน
 - ส่วนประกอบของดิน
 - 62 กลุ่มชุดดิน
 - โปรแกรมดินไทยและธาตุ
   อาหารพืช


         
  

  นายวัชระ สิงห์โตทอง
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นายสกล ผ่านเมือง
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน
  ปทุมธานีเข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ
  จังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561
  ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่
  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
  กิจกรรมร่วมบริการประชาชน
  แจกน้ำหมักชีวภาพ พด.2
  (22 มี.ค.61)
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  จัดโครงการ "รณรงค์ไถกลบตอซัง
  เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน" วัตถุประสงค์
  เพื่อลดผลกระทบจากการเผาตอซังข้าว
  หลังเก็บเกี่ยวซึ่ง จะช่วยลดภาวะโลกร้อน
  และช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน
  ช่วยฟื้นฟูและปรับสภาพดินให้เหมาะสม
  ต่อการปลูกข้าว ทำให้ช่วยลดต้นทุน
  การผลิตจากการใส่ปุ๋ย
  ณ แปลงนาข้าว นายวิรัตน์ ขนุนก้อน
  หมอดินอาสาประจำตำบลระแหง หมู่ที่ 12
  ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
  (20 มี.ค.61)
  นายวัชระ สิงห์โตทอง
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นางสาวสิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  เข้าร่วมเวทีชุมชน กิจกรรมการบริหาร
  จัดการชุมชน โครงการระบบส่งเสริม
  การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
  ปี 2561 และจัดกิจกรรมสาธิตการทำน้ำ
  หมักชีวภาพ พด. 2 จากสับปะรด
  จำนวน 660 ลิตร
  ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบึงสมบูรณ์ ม.2
  ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
  (19 มี.ค.61)
 
   

   

   
  นายวัชระ สิงห์โตทอง
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นางสาวสิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  ได้จัดกิจกรรมโครงการระบบการ
  ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
  (นาข้าวแปลงต้นแบบ)
  ปีงบประมาณ2561 โดยมีการมอบ
  ปัจจัยการผลิตและการผลิตน้ำหมัก
  ชีวภาพจากสับปะรด ณ แปลงนาข้าว
  หมู่ 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ
  จังหวัดปทุมธานี
  (15 มี.ค.61)
  คณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญ
  พระราชกุศลแด่
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญบุรี
  116 ปี โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
  รัชกาลที่ 5 (หน้าที่ว่าการอำเภอธัญบุรีเดิม)
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  (15 มี.ค.61)
  นายวัชระ สิงห์โตทอง
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นางสาวภีรพร แซ่เล้า
  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  ร่วมจัดกิจกรรมสาธิตการไถกลบตอซัง
  งดเผาฟางและตอซัง ภายใต้โครงการ
  ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
  กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561
  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
  ผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 14
  ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
  (13 มี.ค.61)


หน่วยพัฒนาที่ดินปทุมธานี

หน่วยพัฒนาที่ดิน

นายสกล ผ่านเมือง
ดูแล อ.ลาดหลุมแก้ว,
อ.เมืองปทุมธานี
 

หน่วยพัฒนาที่ดิน

นางสาวสิรีวัลย์ ราษฏรอาศัย
ดูแล อ.หนองเสือ

หน่วยพัฒนาที่ดิน

  นางสาววัลลภา ชัยมาต
ดูแล อ.สามโคก,
อ.คลองหลวง

หน่วยพัฒนาที่ดิน

นางสาวภีรพร แซ่เล้า
อ.ธัญบุรี, อ.ลำลูกกา