หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน

Google
 

Hot Link
ปีงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร์ / กิจกรรม หน่วย
นับ
แผน/
ผล
ไตรมาส1
(ต.ค.- ธ.ค. 57)
ไตรมาส 2
(ม.ค.- มี.ค. 57)
ไตรมาส 3
(เม.ย.- มิ.ย. 57)
ไตรมาส 4
(ก.ค.- ก.ย. 57)
หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ การสร้างความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน              
ผลผลิต ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา              
กิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว ไร่ 4,000 8,000        
1.ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจในพื้นที่สวนส้มร้าง ไร่ 500   1,000      
  500          
2.ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ไร่ 600 600 600      
  600          
3.อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ราย 50   50      
  50          
4.อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน (ที่มีศักยภาพเข้มแข็งและปฏิบัติงานร่วมกับ สพด.) ราย 10   10      
  10          
5.อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ราย 397       758  
  397          
6.โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว แห่ง 1     2    
  1          
7.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน (ใหม่) แห่ง 6   12      
  6          
8.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด) แห่ง 14   24      
  14          
9.ศูนย์เรียนรู้ในสถานีพัฒนาที่ดิน แห่ง 1       2  
  1          
10.ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ ราย 8,000 3,020 5,221 4,359 3,400  
  8,000          
11.ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ขวด 16,000 11,000 9,800 7,800 3,400  
  16,000          
12.ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก กล้า 800,000   1,400,000 200,000    
  800,000          
13.ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย กล้า 1,900,000 702,000 2,320,000 778,500    
  1,900,000          
14.ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน ไร่ 2,000   4,000      
  2,000          
15.โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง
ปี 2557
กลุ่ม/ราย/ไร่ 60/600/6,000         กลุ่ม 60
ราย 600
ไร่ 6,000
  60/600/6,000        
16.ต่อยอดโรงเรียนเดิม รร. 15     30    
  15          
17.สนับสนุนเกษตรอินทรีย์โรงเรียนใหม่ รร. 6     12    
  6          
18.อบรมค่ายยุวหมอดิน รร. ละ 2 คน จำนวน 2 รร. ราย 12     24    
  12          
19.โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปี 2557 กลุ่ม/ราย/ไร่ 2/10/100         กลุ่ม 2 ราย 10 ไร่ 100
  2/10/100        
20.โครงการจัดทำแปลงสาธิตปุ๋ยอินทรีย์ สูตรพระราชทาน ปี 2557 (ครั้งที่1) ตัน 10       20  
  10          
21.โครงการจัดทำแปลงสาธิตปุ๋ยอินทรีย์ สูตรพระราชทาน ปี 2557 (ครั้งที่2)(การพัฒนาคุณภาพดินในเมืองเกษตรสีเขียว) ตัน 10       20  
  10          
22.การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ไร่ 20     40    
  20