หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน

Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้
นางสาววัลลภา ชัยมาต นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายวัชระสิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้นางสาววัลลภา ชัยมาต
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561 ให้กับกลุ่มเกษตรกร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
จำนวน 89 ราย