หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
วันข้าราชการพลเรือน "1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"

วันที่ 31 มีนาคม 2565 สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา
ในหัวข้อ " 1 เมษา วันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชน " จิตอาสาบริการเพื่อเกษตรกร ณ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกาสาม
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน ได้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน แนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แจกบัตรดินดี
แจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพ และสารปรับปรุงดินชนิดต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำการจัดการดินการใช้เทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน ส่วนหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วม เช่น
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแนะนำการลดต้นทุนการผลิต , เกษตรอำเภอบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร, ประมงจังหวัดบริการขึ้นทะเบียนด้านการประมง ,
ชลประทานจังหวัด ชี้แจงและอำนวยความ สะดวกเรื่องการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้ง โดยหมอดินอาสาได้ร่วมอำนวยความสะดวกสถานที่จัดงานและเรียนรู้ดูงาน แก่เกษตรกรและประชาชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว