หน้าหลัก




นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google



 

Hot Link




ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

22 กุมภาพันธ์ 2566 🌾🌾🌾 ว่าที่ ร.ต.ธีรภัทร์ สังข์แก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

วันร่วมงาน วันล้มตอซังข้าวบ้านบางคูหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
โดยมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดนิทรรศการให้ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร รวมถึงการพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี และรณรงค์ลดเผาตอซังและฟางข้าว และเข้าร่วมแข่งขัน
เกี่ยวข้าวร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาในจังหวัดปทุมธานี 👨🏻‍🌾👨🏾‍🌾👨‍🌾