หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

พัฒนาที่ดินปทุมธานี เยี่ยมเยียนหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

วันที่ 17 ก.พ. 2566 หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอสามโคก สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี โดยนายพิสิฏฐ์ กิมยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าเยี่ยมเยียนว่าที่ร้อยตรีสุขุม ไตลังคะหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในการนี้
ว่าที่ร้อยตรีสุขุม ได้นำชมการปรับปรุงดินด้วยปูนโดโลไมท์ในพื้นที่ปลูกผักของนางสาวกาญจนาทอง แซ่เอี๊ยว ตั้งอยู่ ณ หมู่ 4 ต.บางเตย
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกผักในระบบเกษตรแปลงใหญ่ ในชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ผัก
ตำบลบางเตย ปูนโดโลไมท์เป็นหนึ่งในวัสดุปรับปรุงดินที่ช่วยลดความเป็นกรดในดิน ซึ่งดินในตำบลบางเตยจัดอยู่ในกลุ่มชุดดินที่มีการยกร่อง
เพื่อป้องกันความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมขัง (ดินเหนียว) และพื้นดินเดิมมีสภาพเป็นกรด การปรับปรุงดินจึงมีความจำเป็นต้องใช้
ปูนโดโลไมท์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว วันที่ 17 ก.พ. 2566 หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอสามโคก สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
โดย นายพิสิฏฐ์ กิมยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมเยียนว่าที่ร้อยตรีสุขุม ไตลังคะหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมู่ 6
ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีสุขุม ได้นำชมการปรับปรุงดินด้วยปูนโดโลไมท์ในพื้นที่ปลูกผักของ
นางสาวกาญจนาทอง แซ่เอี๊ยว ตั้งอยู่ ณ หมู่ 4 9.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกผักในระบบ
เกษตรแปลงใหญ่ ในชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ผักต.ลบางเตย ปูนโดโลไมท์เป็นหนึ่งในวัสดุปรับปรุงดินที่ช่วยลดความเป็นกรดในดิน
ซึ่งดินในตำบลบางเตยจัดอยู่ในกลุ่มชุดดินที่มีการยกร่องเพื่อป้องกันความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมขัง (ดินเหนียว) และพื้นดินเดิมมีสภาพเป็นกรด การปรับปรุงดินจึงมีความจำเป็นต้องใช้ปูนโดโลไมท์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว