หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน

Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้
นางสาวสิรีวัลย์ ราษฏรอาศัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ (LDD Zoning)​ และความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

วันที่ 13 กรกฏาคม 2561 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวสิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ (Zoning)​
พร้อมแนะนำการเข้าถึงข้อมูล Application Mobile ได้แก่ Agri-map mobile และ LDD Zoning ความรู้งานด้านการพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ยังได้แจกเอกสาร
แผ่นพับและแจกสารเร่งพด.ต่างๆ ให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมโครงการ สร้างทักษะและอาชีพด้านการเกษตร "โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย" (ไทยนิยมยั่งยืน) พื้นที่อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี รวม 2 ชุมชนได้แก่ 
1. ชุมชนคลอง 10 บึงกาสาม รุ่นที่ 3 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ​
2 ชุมชนคลอง 7 รุ่นที่ 3 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ