หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

Google 

Hot Link

แบบฟอร์มหนังสือราชการ
หนังสือประทับตรา
รายงานการประชุม
บันทึกข้อความ
หนังสือคำสั่ง
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มบัญชีค่าตอบแทนพนักงานราชการ. ณ 1 ต.ค.
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แบบไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง
แบบใบไปต่างประเทศ (ข้าราชการ)
แบบใบไปต่างประเทศ (พนักงานราชการ)
แบบใบไปต่างประเทศ (ลูกจ้างประจำ)
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล7131
ใบลาป่วย
ใบลาพักผ่อน
ลาไปต่างประเทศ
ขอลาออกจากราชการ
ใบลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยขอรับเงินเดือนเต็มแบบ
ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ใบขอยกเลิกวันลา
ใบเบิกพัสดุ
ครุภัณฑ์-วัสดุถาวร
แบบฟอร์มแบบคำขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทน
บัญชีวัสดุ
แบบขอพระราชทานเพลิงศพ  
- ขอพระราชทานเพลิงศพ (ข้าราชการบำนาญเสียชีวิต)
- ขอพระราชทานเพลิงศพ (ข้าราชการเสียชีวิต)
- ขอพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 1)
แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 2)
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับ ผอ.)
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับข้าราชการ)
ใบแจ้งวันหยุดราชการไปต่างประเทศ-ประชุม-ดูงาน-ไปราชการ (สำหรับข้าราชการทั่วไป)
ใบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ  
- Grammar Test for Pre-Test
- Answer Sheet-placement
ใบขอส่งคืนเครื่องราชย์(ผู้วายชนม์)
แบบแสดงเจตนาระบุผู้รับประโยชน์
ใบมอบฉันทะแสดงการเปลี่ยนตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.
แบบใบสมัคร กสจ.
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพิเศษ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป