หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันเหตุการณ์
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ วัดผลาหาร ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 โดยมี พระอธิการ เทิดศักดิ์ สัตตินธะโร เจ้าอาวาสวัดผลาหาร
พ.อ.วินัย อภัยกุลชร รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นายสุธีร์ ชัยประเดิมศักดิ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ในส่วนของ
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานีได้ออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาการจัดการและแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม การตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น รวมทั้ง
สนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และน้ำหมักชีวภาพ แก่เกษตรกร และประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กราบบังคมทูลถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องใน
โอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรง พระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 50 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 และทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ ทรงพระราชทาน
พระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการโดยเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545
ณ ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มาเป็นเวลา 21 ปีแล้ว เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร
ในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำ
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอาชีพ