หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน

Google 

Hot Link

หมอดินอาสา คือ เกษตรกรที่สนใจในงานพัฒนาที่ดินและอาสาที่จะเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำหมู่บ้าน
และตำบลซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นหมอดินอาสา

1) เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินประจำหมู่บ้าน และตำบล และเป็นแกนนำบริหารเครือข่ายหมอดินอาสาในหมู่บ้าน
ตลอดจนเป็นสมาชิกในเครือข่ายหมอดินอาสาประจำตำบล
2) เป็นผู้ประสานงานด้านการพัฒนาที่ดิน ระหว่างเกษตรกรในหมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน และหมอดินอาสา
ประจำตำบล
3) เป็นผู้ รับ-แจ้ง ข่าวสารด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เพื่อนบ้านในเขตที่รับผิดชอบ เช่น
3.1 นัดหมายเพื่อนบ้านมารับการถ่ายทอดความรู้และบริการ
3.2 แจ้งข่าวความเคลื่นไหวในกิจกรรมการพัฒนาที่ดิน
3.3 แจกเอกสารแผ่นพับ ติดโปสเตอร์หรือนำเทป (วิชาการ) ออกรายการในหอกระจายเสียง ฯลฯ
4) เป็นผู้ให้คำแนะนำ เผยแพร่ความรู้ และชักนำเพื่อนบ้านไปแปลงสาธิตจุดเรียนรู้และศูนย์บริการงานพัฒนาที่ดินและ
หมอดินอาสาประจำตำบล ซึ่งบริหารโดยหมอดินอาสาประจำตำบล เพื่อไปศึกษาดูงานรับบริการข่าวสารความรู้ด้าน
เทคโนโลยีข่าวสารความรู้เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ และข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรม ภายในเครือข่ายหมอดิน
อาสาประจำตำบลตลอดจนการรับบริการวัสดุทางการเกษตร พันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุง
ดินหรือไปเพื่อพบปะสมาชิกเครือข่ายหมอดินอาสาประจำตำบลเพื่อร่วมทำกิจกรรมของเครือข่ายต่อไป
5) เป็นผู้ร่วมดำเนินกิจกรรมการพัฒนาที่ดินที่ได้รับมอบหมาย หรือสนใจผ่านมาทางเครือข่ายหมอดินอาสาประจำตำบล
ที่จัดมอบหมายให้มา หรือจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เช่น การจัดทำแปลงสาธิต การผลิตและปลูกหญ้าแฝกการ
ผลิตแจกจ่ายพันธุ์พืชบำรุงดิน และอื่น ๆ
6) เป็นผู้รวบรวมปัญหาความต้องการวัสดุการเกษตร เช่น สารเร่ง พด.1 พด.2 พด.3 กล้าหญ้าแฝก และเมล็ดพันธุ์พืช
ปุ๋ยสดของเกษตรกรในหมู่บ้าน ตามแบบฟอร์มของกรมพัฒนาที่ดิน และดำเนินการส่งต่อให้หมอดินอาสาประจำตำบล
เพื่อรวบรวมให้เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อดำเนินการต่อไป กรมพัฒนาที่ดินมีการกำหนดให้
หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านชักนำให้เกษตรกรในหมู่บ้าน ร้อยละ 50 หรืออย่างน้อยประมาณ 40 คนต่อหมู่บ้าน ได้มีการ
นำวัสดุทางุการเกษตรต่าง ๆ เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งกรมฯ จะตอบสนอง จัดส่งผ่านหมอดิน อาสาประจำตำบลต่อไป
7) เป็นผู้ร่วมกับหมอดินอาสาประจำตำบล แจกจ่ายวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเป็นต้น ที่ได้รับจาก
สถานีพัฒนาที่ดิน ส่งต่อให้เกษตรกรในหมู่บ้านที่ได้ยื่นแบบฟอร์มความต้องการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ตามจำเป็น
และเหมาะสม