หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

Google 

Hot Link

ประวัติหน่วยงาน

เมื่อปี พ.ศ. 2510 ศูนย์พัฒนาดินเปรี้ยว กองบริรักษ์ ได้จัดตั้งขึ้นที่ หมู่ 2 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ในเนื้อที่ 150 ไร่ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานี จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อ "สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี" สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน้าที่

มีหน้าที่ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดินการสาธิตการฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรและการเผยแพร่กิจกรรมของงานพัฒนาที่ดิน
ในเขต พิ้นที่จังหวัดปทุมธานี พร้อมควบคุมการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดินต่าง ๆ มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 อำเภอได้แก่ อำเภอธัญบุรี
อำเภอหนองเสือ อำเภอลำลูกกา อำเภอคลองหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว แยกออกเป็น
1.งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานครุภัณฑ์ สารบัญ การเงิน บัญชีพัสดุของสถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี และประสานงานกับ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และหน่วยงานอื่น
2 .หน่วยงานพัฒนาที่ดินที่ 1 รับผิดชอบ อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
3 .หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2 รับผิดชอบอำเภอคลองหลวง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
4 .หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3 รับผิดชอบ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
  การให้บริการของหน่วย

- คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่
- ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีเกษตร
- ผลิตปุ๋ยน้ำอินทรีย์
- พัฒนาหมอดินอาสาหมู่บ้าน
- พัฒนาหมอดินอาสาตำบล

คำขวัญของจังหวัดปทุมธานี
ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมมะ
พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม