free hits
ผู้เข้าชมเว็บไซต์เริ่ม1 มกราคม 2556


คิวอาร์โค้ดสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ณรงค์ไถกลบตอซังพืชและผลิตปุ๋ยสูตรพระราชทานอ่านรายละเอียด 26 กุมภาพันธ์ 2559
สุพรรณ สาธิต/ส่งเสริม ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว ด้วยปูนมาร์ล ปี 2559อ่านรายละเอียด 25 กุมภาพันธ์ 2559
สุพรรณรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช พร้อมปลูกพืชปุ๋ยสด” ที่อู่ทองอ่านรายละเอียด 17 กุมภาพันธ์ 2559
อำเภอดอนเจดีย์รณรงค์ผลิตปุ๋ยสูตรพระราชทานฯอ่านรายละเอียด 11 กุมภาพันธ์ 2559
สุพรรณ สาธิต/ส่งเสริม ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ด้วยโดโลไมท์ ปี 2559อ่านรายละเอียด 9 มกราคม 2559
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษาอ่านรายละเอียด 4 ธันวาคม 2558
พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ฝึกอบรม “หมอดินอาสาประจำตำบล ปี 2559”อ่านรายละเอียด 14-17 พฤศจิกายน 2558
พัฒนาที่ดินร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี เคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนที่ดอนเจดีย์อ่านรายละเอียด 21 ตุลาคม 2558
อำลา แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ของข้าราชการในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรีอ่านรายละเอียด 23 กันยายน 2558
รณรงค์ปลูกไม้ยืนต้นและหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา มหาราชินี ณ อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรอ่านรายละเอียด 8 สิงหาคม 2558
อบรมหมอดินน้อย ปี 2558อ่านรายละเอียด 22 กรกฎาคม 2558
ประธาน กมธ.เกษตร สนช. และคณะผู้บริหารกรมฯ กองลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการเกษตรอ่านรายละเอียด 25 พฤษภาคม 2558
1.พัฒนาที่ดินสุพรรณ รณรงค์ผลิตปุ๋ยสูตรพระราชทาน และบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา ที่อำเภอดอนเจดีย อ่านรายละเอียด 7 พฤษภาคม 2558
2. นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าศึกษาดูงาน โครงการทฤษฏีใหม่ ที่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี อ่านรายละเอียด 23-24 เมษายน 2558
3.พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีร่วมกับ อบต.หนองผักนาก เกษตรสามชุก จัดงานการรณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงดิน และบรรเทาภาวะโลกร้อน ณ หมู่ที่ 2 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก อ่านรายละเอียด 11 มีนาคม 2558
4.พัฒนาที่ดิน รณรงค์ไถกลบตอซังพืชปุ๋ยสดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ที่ศรีประจันต์ อ่านรายละเอียด 6 มีนาคม 2558
5.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีร่วมกับส่วนราชการกระทรวงเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี รณรงค์ผลิต และจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคล ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ณ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง อ่านรายละเอียด 27 กุมภาพันธ์ 2558
6.พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ และสำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี จัดงาน “รณรงค์ไถกลบพืชปุ๋ยสด งดเผาฟางและตอซังพืช เฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา ” อ่านรายละเอียด 30 มกราคม 2558
7.พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดงาน “โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา” นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ฯ อ่านรายละเอียด 21 มกราคม 2558
8.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพหมอดินอาสา ประจำตำบล ปีงบประมาณ 2558” เพื่อเป็นการเพิ่มเติมและทบทวนความรู้ นวัตกรรม เกี่ยวกับการใช้และการปรับใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ดิน อ่านรายละเอียด 24-27 พฤศจิกายน 2557
9.สถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ จังหวัดสุพรรณบุรีเคลื่อนที่ ณ วัดหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ อ่านรายละเอียด 22 ตุลาคม 2557
ข่าวย้อนหลัง <<1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  .. หน้าถัดไป
นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
ทำเนียบผู้บริหาร

งานตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน