free hits
ผู้เข้าชมเว็บไซต์เริ่ม1 มกราคม 2556


คิวอาร์โค้ดสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

     สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่ 2 บ้านโพธิ์เขียว 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2538 บนพื้นที่ประมาณ 50 ไร่1งาน 95 ตารางวา(มีคำสั่งโดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายบุญรักษ์ สืบศิริ คำสั่งที่ 1108/2537 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2537 มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ มาปฏิบัติราชการที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี จำนวน 11 คน) มีผู้บริหารท่านแรก คือ นายสุรพงษ์ เปรมสมิทธิ์ เป็นหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันมี นางอุษา อุตสาหกุล เป็นผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ให้บริการด้านการวิเคราะห์ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินการจัดการดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และการปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการเกษตร/การใช้ที่ดิน ฯลฯ
2. ศึกษาทดลอง และถ่ายทอดผลการศึกษาทดลอง ผลงานวิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินแก่ ประชาชน เกษตรกร องค์กร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาหมอดินอาสายุวหมอดินเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาการเกษตร สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียงและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
4.ปฏิบัติการอื่นๆตามพ.ร.บ.การพัฒนาที่ดินและงานจากกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดิน (ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11)

" พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทาง การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม" ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ฯ ประจำสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
นางอุษา อุตสาหกุล
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
นางสุพิชฌาย์      พันธุ์วิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายไพโรจน์     ประสิทธิ์นอก
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายทนง     ไม้เลี้ยง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพัชรินทร์     บัวเอี่ยม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายองอาจ     นักฟ้อน
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายชัยวัฒน์     วงษ์ไร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 
นางสาวไพริน     เพ็งสุข
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายภิญโญ     หนูแก้ว
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
EditRegion
นางอุษา อุตสาหกุล
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
ทำเนียบผู้บริหาร