พัฒนาที่ดินร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี เคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนที่ดอนเจดีย์

          วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน “ จังหวัดสุพรรณบุรีเคลื่อนที่ ” ณ วัดห้วยม้าลอย หมู่ 4 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี มี นายอำเภอดอนเจดีย์ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย ชี้แจง รายงานสภาพทั่วไป โดยเฉพาะ ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำ ภัยแล้ง ถนน และการส่งเสริมอาชีพ ให้คณะของจังหวัดทราบ เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ โดย นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติ์มาเป็นประธานในพิธีฯ มีนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี รองนายกเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอดอนเจดีย์ มาร่วมงานและออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆ มากมาย
          ในส่วนของ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นำโดย นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายองอาจ นักฟ้อน นายภิญโญ หนูแก้ว หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน และทีมงาน มาออกร้านนิทรรศการ ให้บริการรับวิเคราะห์ดิน ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาที่ดิน การจัดการดิน จัดการปุ๋ย จัดการพืช พร้อมแจกหัวเชื้อจุลินทรีย์ พด.ต่างๆ (พด.1 – พด.12 ) พร้อมคำแนะนำการผลิตและการใช้ประโยชน์ฯ โดยมีเกษตรกรและประชาชน มาร่วมจัดงานและใช้บริการประมาณ 1,000 คน
           หลังพิธีเปิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ มอบอุปกรณ์และสนามเด็กเล่น แจกข้าวสาร และถุงยังชีพ แก่ประชาชน ประมาณ 500 ชุด จากนั้นคณะฯ ได้เยี่ยมชมหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มาออกร้านให้บริการ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และเยี่ยมชม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านค้า และส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มาออกร้านนิทรรศการ การบริการด้านต่างๆ ก่อนร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ที่กระทบต่อการอุปโภค บริโภค และการจัดการพื้นที่เกษตร รวมทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ ฯลฯ
            มี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ ถ่ายทอด/ประชาสัมพันธ์และทอดสด รายงานสถานการณ์/การดำเนินการฯ ทาง F.M.102.25 MHz. ตลอดงาน จนถึงเวลาประมาณ 14.30 น. จึงแยกย้ายกันกลับโดยสวัสดิภาพ