สุพรรณ สาธิต/ส่งเสริม ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ด้วยโดโลไมท์ ปี 2559


          

       6 มกราคม– 9 กุมพาพันธ์ 2559 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี รณรงค์และเร่งรัดการดำเนินการ โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ปี 2559 โดย หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินฯ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้ชี้แจง ทำความเข้าใจเกษตรกร เกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพทางเคมีของดิน การปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยวิธีจัดการพืช และการปรับปรุงดินกรดรูปแบบต่างๆ และการใช้สารปรับปรุงดินกรด ( โดยปูนโดโลไมท์ ) เพื่อให้การใช้ปุ๋ย การดูดใช้ธาตุอาหารพืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นลดต้นทุนการผลิต ซึ่งปี 2559 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณ เพื่อดำเนินการปรับปรุงดินกรดจัด ในพื้นที่ 800 ไร่ และสารปรับปรุงดินกรดโดโลไมท์ จำนวน 400 ตัน โดยได้เร่งรัดให้หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน ต่างๆ ดำเนินการตามพื้นที่ ที่ได้รับหมอบหมาย คือ

1. หัวหน้าฯไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก สาธิต/ส่งเสริมใน พื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช จำนวน 35 ตัน = 70 ไร่
2. หัวหน้าฯภิญโญ หนูแก้ว สาธิต/ส่งเสริมใน พื้นที่ อ.ดอนเจดีย์ จำนวน 105 ตัน = 210 ไร่
3. หัวหน้าฯทนง ไม้เลี้ยง สาธิต/ส่งเสริมใน พื้นที่ อ.สามชุก จำนวน 70 ตัน = 140 ไร่
4. หัวหน้าฯองอาจ นักฟ้อน สาธิต/ส่งเสริมใน พื้นที่ อ.ศรีประจันต์,สองพี่น้อง จำนวน 70 ตัน = 140 ไร่
5. หัวหน้าฯพัชรินทร์ บัวเอี่ยม สาธิต/ส่งเสริมใน พื้นที่ อ.เมือง จำนวน 50 ตัน = 100 ไร่
6. หัวหน้าฯชัยวัฒน์ วงษ์ไร สาธิต/ส่งเสริมใน พื้นที่ อ.ด่านช้าง จำนวน 70 ตัน = 140 ไร่

      # จุดลง/พื้นที่ สาธิตการปรับปรุงดินกรด ด้วยปูนโดโลไมท์ ปีงบประมาณ 2559
      # ความรู้เรื่องดินและการจัดการเพื่อการเกษตร