สุพรรณ สาธิต/ส่งเสริม ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว ด้วยปูนมาร์ล ปี 2559


          

       25 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2559 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี รณรงค์และเร่งรัดการดำเนินการ โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว ปี 2559 โดย หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินฯ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้ชี้แจง ทำความเข้าใจเกษตรกร เกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพทางเคมีของดิน การปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยวิธีจัดการพืช และการปรับปรุงดินกรดรูปแบบต่างๆ และการใช้สารปรับปรุงดินเปรี้ยว ( โดยใช้ปูนมาร์ล ) เพื่อให้การใช้ปุ๋ย การดูดใช้ธาตุอาหารพืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นลดต้นทุนการผลิต ซึ่งปี 2559 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณ เพื่อดำเนินการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด ด้วยปูนมาร์ล จำนวน 3,000 ตัน ซึ่งสาธิตในพื้นที่ 3,000 – 6,000 ไร่ โดยได้เร่งรัดให้หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน ต่างๆ ดำเนินการตามพื้นที่ ที่ได้รับหมอบหมาย คือ

1. หัวหน้าฯไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก สาธิต/ส่งเสริมใน พื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช 100 ตัน = 100 - 200 ไร่
2. หัวหน้าฯไพริน เพ็งสุข สาธิต/ส่งเสริมใน พื้นที่ อ.อู่ทอง จำนวน 700 ตัน = 700-1,400 ไร่
3. หัวหน้าฯทนง ไม้เลี้ยง สาธิต/ส่งเสริมใน พื้นที่ อ.สามชุก จำนวน 700 ตัน = 700-1,400 ไร่
4. หัวหน้าฯองอาจ นักฟ้อน สาธิต/ส่งเสริมใน พื้นที่ อ.สองพี่น้อง จำนวน 700 ตัน = 700-1,400 ไร่
5. หัวหน้าฯพัชรินทร์ บัวเอี่ยม สาธิต/ส่งเสริมใน พื้นที่ อ.เมือง จำนวน 400 ตัน = 400 -800 ไร่
6. หัวหน้าฯชัยวัฒน์ วงษ์ไร สาธิต/ส่งเสริมใน พื้นที่ อ.ด่านช้าง จำนวน 400 ตัน = 400 -800 ไร่

      # จุดลง/พื้นที่ สาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยว ด้วยปูนมาร์ล ปีงบประมาณ 2559
      # ความรู้เรื่องดินและการจัดการเพื่อการเกษตร