ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการประชาชน

ประเภทการให้บริการ
ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ระยะเวลา
โหลดแบบฟอร์ม
หมายเหตุ
1) บริการสารเร่ง พด.1-13 1. แจ้งความต้องการชนิดสารเร่ง พด.ต่อเจ้าหน้าที่
ภายใน 1 นาที
แบบฟอร์มขอรับสารเร่ง พด.

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. รับแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูล
ภายใน 3 นาที

เกษตรกรต้องนำ

บัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

3. ยื่นบัตรประชาชน(ตัวจริง)แก่เจ้าหน้าที่
ภายใน 1 นาที
 
4. รับสารเร่ง พด.พร้อมคำแนะนำและวิธีการใช้
ภายใน 5 นาที
 
 
รวมเวลาทุกขั้นตอน
ภายใน10 นาที
   
2) บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วย Ldd Test Kit 1. แจ้งความประสงค์การนำตัวอย่างดินมาตรวจว่าต้องการวิเคราะห์อะไร
ภายใน 5 นาที
แบบฟอร์มส่งดิน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ยื่นบัตรประชาชน(ตัวจริง)แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมกรอกข้อมูลใบส่งตรวจ
ภายใน 5 นาที

กรณีดินเปียก ใช้เวลา

ตรวจประมาณ 5 วัน***

3. เจ้าหน้าที่นำดินไปตรวจพร้อมแปรผลวิเคราะห์
ภายใน 40 นาที
 
4. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำผลตรวจวิเคราะห์ดิน
ภายใน 10 นาที
 
 
รวมเวลาทุกขั้นตอนต่อตัวอย่างดิน 1 ตัวอย่าง
ภายใน 60 นาที
   
3) บริการปอเทืองบำรุงดิน     แบบฟอร์มขอปอเทือง  
     
     
     
 
รวมเวลาทุกขั้นตอน
ภายใน นาที
   
4) บริการปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท์      
     
     
     
 
รวมเวลาทุกขั้นตอน
ภายใน นาที
   
5) บริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 1. พบเจ้าหน้าที่แจ้งความประสงค์ในการขอรับบริการ
ภายใน 5 นาที
แบบฟอร์มขอรับกล้าแฝก

เกษตรกรต้องนำ

บัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

2. ผู้ขอรับบริการกรอกแบบฟอร์มลงในคำขอรับบริการและยื่นกับเจ้าหน้าที่

เพื่อเสนอขออนุมัติ

ภายใน 15 นาที

การบริการแต่ละครั้งให้

บริการได้ไม่เกิน 1,000

กล้าต่อราย

3. เจ้าหน้าที่ควบคุมการแจกจ่ายดำเนินการจัดพันธุ์กล้าแฝกตามจำนวนอนุมัติ พร้อมแนะนำวิธีการดูแลรักษาและวิธีปลูก

ภายใน 30 นาที

ประชาชนต้องจับพิกัดแปลง

ที่จะปลูกมาด้วย

 
รวมเวลาทุกขั้นตอน
ภายใน 50 นาที
   
6) บริการข้อมูลสารสนเทศ        
       
       
       
 
รวมเวลาทุกขั้นตอน
ภายใน นาที
   
7) บริการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

1.ผู้ขอรับบริการแจ้งความต้องการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานต่อ

เจ้าหน้าที่

ภายใน 5 นาที
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำ

เกษตรกรสมทบค่าเครื่อง

จักร 2,500 บาท

2.ผู้รับบริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสาร
ภายใน 5 นาที

สำเนาโฉนดที่ดิน,

สำเนาบัตรประชาน

สำเนาทะเบียนบ้าน

3.เจ้าหน้าที่แจ้งขั้นตอนกระบวนการขุด ประโยชน์ที่จะได้รับและอื่นๆ
ภายใน 15 นาที
 
 
รวมเวลาทุกขั้นตอน
ภายใน 25 นาที