free hits
ผู้เข้าชมเว็บไซต์เริ่ม1 มกราคม 2556


คิวอาร์โค้ดสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
Thailand Web Stat

   

 ภารกิจโครงการ/กิจกรรม ที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ดำเนินการในปี 2566

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ และกลุ่มจังหวัดฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ออกหน่วยบริการคลินิกดิน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ให้บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ ให้คำแนะนำการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย และพืช สนับสนุนสารเร่ง พด.1 - พด.14 ปัจจัยการผลิต แก่หมอดินอาสา องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป
3. ส่งเสริมการการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ (พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งฯ สนับสนุนถังหมัก กากน้ำตาล และวัสดุหมักฯมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติในพื้นที่ )
4. โครงการพัฒนาหมอดินอาสา หมอดินอาสาประจำตำบล 109 ราย หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 1,009 ราย
5. โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน ในพื้นที่ ต่างๆ ของ จ.สุพรรณบุรี
6. จัดทำศูนย์ถ่ายทองเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้/บริการด้านการพัฒนาที่ดิน พัฒนาการเกษตรระดับจำอำเภอ 10 แห่ง และ ศพก.เครือข่าย 135 ศูนย์
7. โครงการ ขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินตำบล( Smart Tambon ) ของจังหวัดสุพรรณบุรี
8. ส่งเสริม การปรับปรุงบำรุงดินด้วยด้วยปุ๋ยพืชสด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว(ปอเทือง) จำนวน 30 ตัน ร่วมรณรงค์การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุยพืชสด กับเกษตรกร องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. สร้างนิคมเกษตร (ข้าว) ที่ ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
10. ปรับปรุงคุณภาพดินเปรี้ยว ด้วย ปูนมาร์ล จำนวน 1,400 ตัน รองรับพื้นที่ 1,400 ไร่ปรับปรุงดินกรด ด้วย โดโลไมท์จำนวน 450 ตัน รองรับพื้นที่ 900 ไร่และ สารปรับปรุงดิน และเทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ
11. สนับสนุนระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง” LDD On Farm, Zoning By Agri-Map การใช้ปุ๋ยแบบสั่งตัด” , คุยกับหมอดิน (ChatBot), บัตรดินดี ฯลฯ แก่ หน่วยงาน หมอดินอาสา และเกษตรกรทั่วไป
12. โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก” เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย อนุรักษ์ดินและน้ำ ฟื้นฟูดิน และสภาพแวดล้อม รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกและ แจกจ่ายกล้าหญ้าแฝก แก่ประชาชนทั่วไป
13. โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
14. โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช หลังเก็บเกี่ยว
15. โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม ดอน
16. โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
17. โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
18. ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.เมตร) พื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี
19. รณรงค์ผลิตและใช้ปุ๋ยสูตรพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
20. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี


 

นายธิเบต   คงนาวัง
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
ทำเนียบผู้บริหาร

งานเกี่ยวข้องกรมพัฒนาที่ดิน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง