พัฒนาที่ดินสุพรรณ ฝึกอบรม หมอดินอาสาประจำตำบล ปี 2559

          สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559” ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเป็นการพัฒนาหมอดินอาสา ทบทวน/เพิ่มพูนความรู้ ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และมุ่งหวังให้ได้นำความรู้ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา และทรัพยากรที่มี พร้อมที่จะเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้ และการบริการ ให้กับพี่น้องเกษตรกรในตำบล ที่รับผิดชอบต่อไป โดยมีหมอดินอาสาทุกตำบล ในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน จำนวน 108 คน โดยมีการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558 หมอดินอาสากิจจะได้เข้าศึกษาดูงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สถานีวิจัยลำตะคอง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ใน การปลูกพืชไร่ / พืชสวน หรือทำการเกษตร ที่มีการใช้น้ำอย่างประหยัด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำแบบสูบกลับ ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และเข้ากราบนมัสการ วัดหลวงพ่อโต (วัดสรพงษ์) ถนนมิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา แล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

      หลักการ โครงการฝึกอบรม หมอดินอาสาประจำตำบล ปี 2559