เมืองสุพรรณ รณรงค์ไถกลบตอซังพืชและผลิตปุ๋ยสูตรพระราชทาน

   

           ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลท่าเสด็จ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และหมอดินอาสา จัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช บรรเทาภาวะโลกร้อน และรณรงค์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานฯ ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการพัฒนาที่ดิน ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีโดยมีนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการพัฒนาที่ดิน ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
           นายสุทัศน์ ด่านตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสด็จ กล่าวต้อนรับ/แนะนำ สภาพพื้นที่และองค์ประกอบของเทศบาลตำบลท่าเสด็จ นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีนายสรชัด สุจิตต์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี นายอำนาจ โสระถาวร เกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ผู้มีเกียรติ หมอดินอาสา และเกษตรกร มาร่วมงาน ประมาณ 450 คน มี นายมนูญ งามเกตุสุข สมาชิกเทศบาลตำบลท่าเสด็จและหมอดินอาสา ประจำตำบลสระแก้ว น.ส.พัชรินทร์ บัวเอี่ยม หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน พื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และทีมงานพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เป็นแม่งาน
            โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ ที่สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชมายุครบ 61 พรรษา รวมเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกร มีการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ในไร่นา เพราะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรไปแล้ว จะเหลือเศษพืช ตอซัง ไม่น้อยกว่า 1 ตัน/ไร่ หากเกษตรกรเผา ก็เปรียบเสมือนเผาปุ๋ย เผาเงินทิ้งไป หากมาการไถกลบตอซังดังกล่าวลงไปในดิน จะเปรียบเสมือไถกลบ/ฝังปุ๋ยอินทรีย์/ฟองน้ำ และสร้างบ้านให้จุลินทรีย์(ที่มีประโยชน์) จำนวนมหาศาลลงไปในดิน เมื่อเศษพืช เน่าเปื่อยผุพัง ก็จะปลดปล่อยธาตุอาหาร ออกมาให้พืชที่ปลูกได้ใช้ ช่วยให้พืชที่ปลูก เจริญเติบโต ให้ผลผลิตสูง พืชมีความแข็งแรง มีความต้านทานโรค แมลง และสภาพที่ไม่เหมาะสม ได้เป็นอย่างดี ช่วยลดความจำเป็นในการใช้สารเคมี สารปราบศัตรูพืช จึงช่วยลดต้นทุนในการผลิต ลดการปนเปื้อนสารพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          • เอกสาร รณรงค์ไถกลบตอซัง พืชปุ๋ยสด ต.สระแก้ว อ.เมือง สุพรรณบุรี 26 กพ.59