ประกาศนโยบายเว็ปไซต์สถานี(Policy)

 
  กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับสถานี
   1)นโยบายเว็ปไซต์ (Website Policy ) 1) คู่มือคำอธิบายมาตรา พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 พร้อมกฎกระทรวง(ร่าง) ระเบียบ ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
   2)นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy ) 2) ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการลา การได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างและค่าตอบแทนของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
   3)นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็ปไซต์ (Website Security Policy ) 3) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
  4) อัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย
  5) อัตราค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นการเฉพาะราย
  6) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอให้ปรับปรุงดินหรือที่ดินหรือการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2553
  7) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(พรบ.2540) - สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี