free hits
ผู้เข้าชมเว็บไซต์เริ่ม1 มกราคม 2556


คิวอาร์โค้ดสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีประวัติข้าราชการ
          ชื่อ นายธิเบต คงนาวัง   Mr.TIBET KHONGNAWANG
         โทร 035-454081,035-969945 E-mail ; spb01@ldd.go.th

ตำแหน่ง/สังกัด
        ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี   สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฏิบัติงานที่
         สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี (ศูนย์ราชการแห่งที่ 2 บ้านโพธิ์เขียว) 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-454081,035-969945  E-mail; spb01@ldd.go.th, website: http://r01.ldd.go.th/spb/

 
ลำดับ
ผู้อำนวยการสถานี
ปีดำรงตำแหน่ง
1
นายสุรพงษ์     เปรมสมิธิ
พ.ศ.2538-2542
2
นายบรรจงศักดิ์    สุวรรณวิเศษ
พ.ศ.2542-2544
3
นายพินิจ    ลักษณะจินดา
พ.ศ.2544-2545
4
นายพิศิษฐ์    พลอยพราว
พ.ศ.2545-2547
5
นายอุดม    สว่างศรี
พ.ศ.2547-2548
6
นายพิชิตโสภณ    ตุลสุข
พ.ศ.2548-2550
7
ดร.สุรชัย    หมื่นสังข์
พ.ศ.2550-2554
8


นายวันชัย วงษา (ประวัติโดยย่อ)

พ.ศ.2544-2562
9


นางอุษา อุตสาหกุล

ตุลาคม พ.ศ.2562 - ตุลาคม พ.ศ.2563
10


นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก

ตุลาคม พ.ศ. 2563 - ตุลาคม พ.ศ.2566
11

นายธิเบต  คงนาวัง
16 มกราคม พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน
นายธิเบต   คงนาวัง
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
ทำเนียบผู้บริหาร

งานเกี่ยวข้องกรมพัฒนาที่ดิน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง