นายหล่ำ   แก่นสาร
นายพิชิต    เกียรติสมพร
นายมนูญ    งามเกตุสุข
นายศรัณยู   คงสมจิตต์
หมอดินอาสาประจำอำเภอเมือง
หมอดินอาสาตำบลสวนแตง
หมอดินอาสาตำบลสระแก้ว
หมอดินอาสาตำบลดอนโพธิ์ทอง
โทรศัพท์ 083-9742298
โทรศัพท์ 089-1742512
โทรศัพท์ 081-5151481
โทรศัพท์ 035-540314
 
นายประสิทธิ์    ปรีคง
นายปรีชา    พรประสิทธิ์แสง
นายอำนาจ    หนูมงกุฎ
นายสุชาติ    สายศิลป์
หมอดินอาสาตำบลพิหารแดง
หมอดินอาสาตำบลโคกโคเฒ่า
หมอดินอาสาตำบลทับตีเหล็ก
หมอดินอาสาตำบลท่าระหัด
โทรศัพท์ 086-1666704
โทรศัพท์ 088-9108040
โทรศัพท์ 086-1605918
โทรศัพท์ 087-1570339
       
นายเชาวน์   ทองสีเขียว
นายถวิล    ชาวบ้านดอย
นายคอย    พาศรี
นายขุน    สิงหาพันธ์
หมอดินอาสาฯตำบลโพธิ์พระยา
หมอดินอาสาฯตำบลตลิ่งชัน
หมอดินอาสาฯตำบลศาลาขาว
หมอดินอาสาฯตำบลบ้านโพธิ์
โทรศัพท์ 086-7985066
โทรศัพท์ 084-0440889
โทรศัพท์ 082-2491952
โทรศัพท์ 081-0060680
       
นายสมเกีรติ    จิ๋วเชื้อพันธุ์
นายสอาด    ชาวกงจักร
นายเมธา    แสงมณี
นายชาตรี   พลายโถ
หมอดินอาสาฯตำบลดอนตาล
หมอดินอาสาตำบลดอนกำยาน
หมอดินอาสาตำบลรั้วใหญ่
หมอดินอาสาตำบลดอนมะสังข์
โทรศัพท์ 089-2600717
โทรศัพท์ 035-555203
โทรศัพท์ 035-522885
โทรศัพท์ 081-7447179
       
 
นายชาญวิทย์    มะลิชัย
นายช้วน    เกียรติสมพร
นายถวัล    ก่ำมอญ
 
หมอดินอาสาตำบลบางกุ้ง
หมอดินอาสาตำบลสนามคลี
หมอดินอาสาตำบลไผ่ขวาง
 
โทรศัพท์ 035-540059
โทรศัพท์ 081-8575795
โทรศัพท์ 086-1670538