พื้นที่การดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  แบ่งตามแขตการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 202 ตำบล 2,556.640 ตารางกิโลเมตร

    1.อำเภอพระนครศรีอยุธยา [21 ตำบล]   9. อำเภอผักไห่ [16 ตำบล]
    2.อำเภอบางบาล [16 ตำบล]   10.อำเภอเสนา [16 ตำบล]
    3.อำเภอภาชี [  8 ตำบล]   11.อำเภอบางปะหัน [17 ตำบล]
    4.อำเภออุทัย [11 ตำบล]   12.อำเภอท่าเรือ [  9 ตำบล]
    5.อำเภอบางปะอิน [18 ตำบล]   13.อำเภอบ้านแพรก [  5 ตำบล]
    6.อำเภอบางไทร [23 ตำบล]   14.อำเภอมหาราช [12 ตำบล]
    7.อำเภอนครหลวง [12 ตำบล]   15.อำเภอวังน้อย [10 ตำบล]
    8.อำเภอลาดบัวหลวง [  7 ตำบล]   16.อำเภอบางซ้าย [  6 ตำบล]