อำเภอบางซ้าย แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 6 ตำบล
    1.ตำบลบางซ้าย     4.ตำบลตำบลวังพัฒนา
    2.ตำบลปลายกลัด     5.ตำบลเทพมงคล
    3.ตำบลเต่าเล่า     6.ตำบลแก้วฟ้า
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    <<BACK