อำเภอบางปะหัน แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 17 ตำบล
    1.ตำบลบางปะหัน     9. ตำบลบ้านลี่
    2.ตำบลขวัญเมือง   10.ตำบลโพธิ์สามต้น
    3.ตำบลพุทเลา   11.ตำบลขยาย
    4.ตำบลบางเดื่อ   12.ตำบลเสาธง
    5.ตำบลหันสัง   13.บางเพลิง
    6.ตำบลทับน้ำ   14.ตำบลทางกลาง
    7.ตำบลบางนางร้า   15.ตำบลบ้านม้า
    8.ตำบลตานิม   16.ตำบลตาลเอน
      17.ตำบลบ้านขล้อ
       
    <<BACK