อำเภอเสนา แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 16 ตำบล
    1.ตำบลหัวเวียง    9. ตำบลบ้านแถว
    2.ตำบลบ้านโพธิ์   10.ตำบลสามกอ
    3.ตำบลบางนมโค   11.ตำบลบ้านหลวง
    4.ตำบลบ้านกระทุ่ม   12.ตำบลชายนา
    5.ตำบลสามตุ่ม   13.ตำบลดอนทอง
    6.ตำบลบ้านแพน   14.ตำบลมารวิชัย
    7.ตำบลลาดงา   15.ตำบลเจ้าเสด็จ
    8.ตำบลรางจรเข้
  16.ตำบลเจ้าเจ็ด
       
       
    <<BACK