อำเภอพระนครศรีอยุธยา มีทั้งหมด 21 ตำบล แบ่งพื้นที่การทำงานออกเป็น 15 ตำบล

 

(ยกเว้นเขตเทศบาล)
    1.ตำบลเกาะเรียน    9. ตำบลภูเขาทอง
    2.ตำบลหันตรา   10.ตำบลลุมพลี
    3.ตำบลคลองสวนพลู   11.ตำบลวัดตูม
    4.ตำบลบ้านเกาะ   12.ตำบลบ้านรุน
    5.ตำบลบ้านป้อม   13.ตำบลสวนพริก
    6.ตำบลคลองตะเคียน   14.ตำบลสำเภาล่ม
    7.ตำบลปากกราน   15.ตำบลไผ่ลิง
    8.ตำบลบ้านใหม่
   
       
       
    <<BACK