อำเภอบ้านแพรก แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 5 ตำบล
    1.ตำบลบ้านแพรก    
    2.ตำบลสำพะเนียง    
    3.ตำบลคลองน้อย    
    4.ตำบลสองห้อง    
    5.ตำบลบ้านใหม่    
        
       
       
       
       
       
       
    <<BACK