อำเภอท่าเรือ แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 9 ตำบล ดังนี้
    1.ตำบลจำปา    
    2.ตำบลท่าหลวง    
    3.ตำบลท่าเจ้าสนุก    
    4.ตำบลบ้านร่อม    
    5.ตำบลวังแดง    
    6.ตำบลปากท่า    
    7.ตำบลโพธิ์เอน    
    8.ตำบลหนองขนาก
   
    9.ตำบลศาลาลอย    
       
    <<BACK