นายบรรจง   นาควิศิษฐ์
นายดำรงค์   จันทร์อ่วม
นายไพบูลย์   ใจดี
นายพรพรหม   พัฒนาบูรณ์
หมอดินอาสาประจำอำเภอสามชุก
หมอดินอาสาตำบลย่านยาว
หมอดินอาสาตำบลสามชุก
หมอดินอาสาตำบลหนองสะเดา
โทรศัพท์ 081-2673248
โทรศัพท์ 087-1092669 โทรศัพท์ 089-6167547 โทรศัพท์ 035-454081
     
 
นายประทุม   กลิ่นมณฑา
นายเสงี่ยม   อินทรศักดิ์
นายสุบิน   อภิเดช
หมอดินอาสาตำบลกระเสียว
หมอดินอาสาตำบลวังลึก
หมอดินอาสาตำบลบ้านสระ
โทรศัพท์ 086-5175342 โทรศัพท์ 086-0410358 โทรศัพท์ 089-4108276