นายพยนต์  หิรัญสถิต
นายเฉลิม  ศรีภักดี
นายอำนวย   ศรีสุข
นางบุญมา  พุทธากุล
หมอดินอาสาประจำอำเภอสองพี่น้อง
หมอดินอาสาตำบลบางตาเถร
หมอดินอาสาตำบลหนองบ่อ
หมอดินอาสาตำบลเนินมะปรางค์
โทรศัพท์ 081-3813553
โทรศัพท์ 089-50590074 โทรศัพท์ 089-8082116 โทรศัพท์ 089-9880561
 
นายชลอ   แสงศรี
นายมนัส   แจ้งประจักษ์
นายเปี๊ยก  ยอดเพชร
นายพูลศักดิ์  อิฐสุวรรณ
หมอดินอาสาตำบลบางพลับ
หมอดินอาสาตำบลทุ่งคอก
หมอดินอาสาตำบลดอนมะนาว
หมอดินอาสาตำบลต้นตาล
โทรศัพท์ 084-7027178 โทรศัพท์ 089-8368017 โทรศัพท์ 089-9948077 โทรศัพท์ 081-2545817
       
       
นายสยาม  ท้วมทวยหาญ
นายสมพร  วรรณดี
นายสมชาย  ร่มโพธิ์ชี
นายทองคำ  ใจรอบรู้
หมอดินอาสาตำบลบ้านกุ่ม
หมอดินอาสาตำบลศรีสำราญ
หมอดินอาสาตำบลบ้านช้าง
หมอดินอาสาตำบลหัวโพธิ์
โทรศัพท์ 089-1054352 โทรศัพท์ 086-3591921 โทรศัพท์ 082-2469097 โทรศัพท์ 085-7009502
       
นายวิโรจน์   จันทร์หอมหวาน
นายทองลอย  ผิวเกลี้ยง
นายประคอง  สุขเสวก
หมอดินอาสาตำบลบางตะเคียน
หมอดินอาสาตำบลบ่อสุพรรณ
หมอดินอาสาตำบลบางเลน
โทรศัพท์ 086-0867796 โทรศัพท์ 035-454081 โทรศัพท์ 086-0076590