นายเฉลา  โชติกเดชาณรงค์
นายภุชงค์
นายธาวิน
นายสังวาล   อู่หนู
หมอดินอาสาประจำอำเภอด่านช้าง
หมอดินอาสาตำบลหนองมะค่าโมง
หมอดินอาสาตำบล
หมอดินอาสาตำบลวังยาง
โทรศัพท์ 089-5192969
โทรศัพท์ 035-454081 โทรศัพท์ 035-454081 โทรศัพท์ 081-9868911 
 
นายประสิทธิ์   มาลา
นายเยิน   พิมพขัน
นายวิชัย   แสงสำราญ
นายชั้น   จำนงวัฒน์
หมอดินอาสาตำบลด่านช้าง
หมอดินอาสาตำบลห้วยขมิ้น
หมอดินอาสาตำบลองค์พระ
หมอดินอาสาตำบลหนองมะค่าโมง
โทรศัพท์ 081-9818463 โทรศัพท์ 089-0141052 โทรศัพท์ 085-2637589 โทรศัพท์ 081-3642371