ว่าง
นายศุภณัฐ  วงษ์สุวรรณ
นายเจริญ   เมืองช้าง
นายมนัส   พุ่มมะปราง
หมอดินอาสาประจำอำเภอเดิมบางฯ
หมอดินอาสาตำบลหนองกระทุ่ม
หมอดินอาสาตำบลยางนอน
หมอดินอาสาตำบลหัวเขา
หมอดินอาสาประจำตำบลบ่อกรุ
โทรศัพท์ 086-8872077 โทรศัพท์ 089-0174226 โทรศัพท์ 081-8586542
โทรศัพท์ 000-0000000
   
 
นายกุศล   น้ำทิพย์
นายมนูญ   สาราคำ
นายพนม   ปรึกษา
นายประเสริฐ   เพ็งผล
หมอดินอาสาตำบลเขาดิน
หมอดินอาสาตำบลวังศรีราช
หมอดินอาสาตำบลหัวนา
หมอดินอาสาตำบลเขาพระ
โทรศัพท์ 086-1777122 โทรศัพท์ 087-0946079 โทรศัพท์ 086-2468117 โทรศัพท์ 089-8030552
       
นายสมชาย   แตงเงิน
นายสมใจ   มีวงศ์
นายแว้น   ช้างวงษ์
นายมนัส   ทับแสงศรี
หมอดินอาสาตำบลโคกช้าง
หมอดินอาสาตำบลป่าสะแก
หมอดินอาสาตำบลปากน้ำ
หมอดินอาสาตำบลนางบวช
โทรศัพท์ 083-7187751 โทรศัพท์ 084-9126559 โทรศัพท์ 089-0553439 โทรศัพท์ 081-0148691
       
นายเงิน   นุ่มดี
หมอดินอาสาตำบลเดิมบาง
   
โทรศัพท์ 035-481907