นายชิน   ศรีท้าว
นายชัชวาลย์   จันทร์ฉาย
นายมณี   ม่วงเพชร
นายสงัด   จันทร์ฉาย
หมอดินอาสาประจำอำเภออู่ทอง
หมอดินอาสาตำบลเจดีย์
หมอดินอาสาตำบลบ้านดอน
หมอดินอาสาตำบลหนองโอ่ง
หมอดินอาสาตำบลดอนคา
โทรศัพท์ 089-8159835 โทรศัพท์ 086-1779512 โทรศัพท์ 082-2921814
โทรศัพท์ 089-0871911
     
 
นายกำจัด   ช้างเขียว
นายไพล  ล้านใจดี (เสียชีวิต)
นายสายยนต์   จุมพรม
นายสังวาลย์   ผิวพิมพ์ดี
หมอดินอาสาตำบลจรเข้
หมอดินอาสาตำบลดอนมะเกลือ
หมอดินอาสาตำบลพลับพลาไชย
หมอดินอาสาตำบลบ้านโข้ง
โทรศัพท์ 085-4086044 โทรศัพท์ 087-1712751 โทรศัพท์ 085-4275810 โทรศัพท์ 081-1976689
       
       
นายเลี่ยม   โพธิ์ศรีสุวรรณ
นายเฉลียว   สังข์ทอง
นายประสิทธิ์   รักกลึง
นายเยิ้ม   รูปสม
หมอดินอาสาตำบลกระจัน
หมอดินอาสาตำบลสระยายโสม
หมอดินอาสาตำบลอู่ทอง
หมอดินอาสาตำบลยุ้งทะลาย
โทรศัพท์ 086-8872077 โทรศัพท์ 094-6682689 โทรศัพท์ 086-7519660 โทรศัพท์ 086-1726637
       
       
นายไพฑูรย์   แก้วบัวดี
     
หมอดินอาสาตำบลกระจัน
     
โทรศัพท์ 081-8669647