นายสุกรรณ์  สังข์วรรณะ
นางอรุณ   ใจสา
นายเชน กาฬษร
นายสำรวล   ทองสุข
หมอดินอาสาประจำอำเภอหนองหญ้าไซ
หมอดินอาสาตำบลทัพหลวง
หมอดินอาสาตำบลแจงงาม
หมอดินอาสาตำบลหนองหญ้าไซ
โทรศัพท์ 089-7454203
โทรศัพท์ 089-5464615 โทรศัพท์ 084-4826217 โทรศัพท์ 085-2968926
 
นายประยงค์   ศรีบัวทอง
นส.สุภัทรา  ดอกเทียน
หมอดินอาสาตำบลหนองโพธิ์
หมอดินอาสาตำบลหนองราชวัตร
โทรศัพท์ 080-0222337 โทรศัพท์ 081-1916185