นายชูศักดิ์   ปั้นทองคำ
นายอำนาจ   แก้วประหลาด
นายแบน   สุวรรณประธีป
นายมณเฑียร   เผื่อนสุริยา
หมอดินอาสาประจำอำเภอศรีประจันต์
หมอดินอาสาตำบลมดแดง
หมอดินอาสาตำบลวังหว้า
หมอดินอาสาตำบลดอนปรู
โทรศัพท์ 089-0331469
โทรศัพท์ 089-6422689 โทรศัพท์ 089-6132107 โทรศัพท์ 083-4221947
     
 
นางละเอียด   กาญจนาประพันธ์
นายสมเจตน์   โฉมงาม
นายพเยาว์   ชิดปราง
นายอนันต์   สุวรรณประธีป
หมอดินอาสาตำบลปลายนา
หมอดินอาสาตำบลศรีประจันต์
หมอดินอาสาตำบลปลายนา
หมอดินอาสาตำบลบางงาม
โทรศัพท์ 035-454081 โทรศัพท์ 089-2294607 โทรศัพท์ 035-454081 โทรศัพท์ 081-5712848