free hits
ผู้เข้าชมเว็บไซต์เริ่ม1 มกราคม 2556


คิวอาร์โค้ดสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

ชื่อ- นามสกุล
      นางสาวพัชรินทร์    บัวเอี่ยม
       โทรศัพท์ 089-1692051

ตำแหน่ง/สังกัด
       นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ปฏิบัติงานที่
       ดูแลรับผิดชอบอำเภอเมือง
       สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์. 035-454081
  E-mail; spb01@ldd.go.th http://r01.ldd.go.th/spb/

 
หัวหน้าพัชรินทร์  บัวเอี่ยม บรรยายศูนย์ 882
สถานที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.4 ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 14 มีนาคม 2559
อำเภอเมืองรณรงค์ผลิตปุ๋ยสูตรพระราชทาน
สถานที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 9 มีนาคม 2559
จัดกิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา
สถานที่ โพธิ์พระยา อำเภอเมือง
วันที่ 28 สิงหาคม 2557
พด.ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการ"งานสาธิตและถ่ายทอดรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว"
สถานที่ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ปี 2557
สถานที่ เมืองสุพรรณบุรี
วันที่ 24 มกราคม 2557
พัฒนาที่ดินสุพรรณ ร่วมกับ อบต.สนามคลี จัดรณรงค์ไถกลบตอซัง พืชปุ๋ยสด เฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2556
สถานที่ ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 26 เมษายน 2556
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ท่านเกรียงศักดิ์  หงษ์โต ให้เกียรติมอบวุฒิบัติและเป็นประธานปิดโครงการยุวหมอดินรุ่นที่ 4
สถานที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
วันที่ 9 มีนาคม 2559
สส. สรชัด  สุจิตต์ ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบวุฒิบัติแก่ยุวหมอดิน
สถานที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
วันที่ 12 มกราคม 2556
รอง อธบ.ท่านกุลรัศมิ์  อนันต์พงษ์สุข และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมค่ายฝึกอบรมยุวหมอดิน
สถานที่ พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
วันที่ 6 มกราคม 2556
อบรม ศึกษาดูงาน หมอดินอาสาประจำตำบล ปี 2556
สถานที่ เพชรบูรณ์
วันที่ 17 ธันวาคม 2555
พัฒนาที่ดินสุพรรณ ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่
สถานที่ บ้านระฆัง ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง      <<อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 26 เมษายน 2555
จัดรณรงค์ไถกลบตอซังฯ เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชา
สถานที่ ตำบลทับตีเหล็ก อ.เมือง
วันที่ 4 เมษายน 2555
นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
ทำเนียบผู้บริหาร

งานตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน