วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555  สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก และส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและบรรเทาภาวะโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชา  ณ แปลงสาธิตการไถกลบตอซังและปลูกพืชปุ๋ยสด (ด้านหลังสถานีพัฒนาที่ดิน) ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติ จากท่านสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตร เช่น นางณัฐญา เอี้ยวสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายไพรัต หวังดี เกษตรจังหวัด นายสุวรรณ บูรพรนุสรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผอ.ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัด นายสันติ อัจยุตโภคิน ปศุสัตว์จังหวัด นายโสภณ น้ำจันทร์ เกษตร อ.เมือง นส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ดิน สพข.1 จ.ปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ มาร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายชัยวัฒน์ วงษ์ไร นายทนง ไม้เลี้ยง นายองอาจ นักฟ้อน หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เป็นแม่งาน
            มี หมอดินอาสา และเกษตรกร ลงทะเบียน ส่งตัวอย่างดิน รับเอกสาร รับน้ำหมักชีวภาพ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และผลิตภัณฑ์( สารเร่ง พด.ต่างๆ ) ของกรมพัฒนาที่ดิน ประมาณ 200 คน
            เวลา 09.49 น. - ท่านสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดกรวย กล่าวราชสดุดีมหาราชา  นายขุนแผน ดวงมาลา กำนันตำบลทับตีเหล็ก กล่าวต้อนรับ  นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและให้โอวาท  
“โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังฯ เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชา ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จากนั้นท่านประธานและผู้ร่วมงาน ชมการสาธิตการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพแล้วไถกลบตอซังข้าว หว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การไถกลบตอซัง/พืชปุ๋ยสดได้ที่
     วิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดิน / สำนักงานเกษตร /ศูนย์วิจัยข้าว / ศูนย์บริหารศัตรูพืช ให้ความรู้ เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน การลดต้นทุนการผลิตพืช การพัฒนาการปลูกข้าว การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว หลัง รับประทานอาหารกลางวัน ชมการสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 สารสกัดสมุนไพรป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช 7 ปุ๋ยหมักชีวภาพจานด่วนสูตร พด. 1  2  3  โดยทุกท่านที่มาร่วมงาน จะได้รับ หัวเชื้อจุลินทรีย์ พด.1 - พด.12 น้ำหมักชีวภาพ พด.2 สารสกัดสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช พด.7 พร้อมใช้  พร้อมเอกสารเกี่ยวกับการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน