พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมงานจังหวัดสุพรรณบุรีเคลื่อนที่ และ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ที่บ้านระฆัง ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

       

         วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปี 2555 "จังหวัดสุพรรณบุรีเคลื่อนที่" ณ บ้านระฆัง หมู่ที่ 5 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี มีนายทวีชัย พลายชุมพล นายอำเภอหนองเมืองสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ/ชี้แจงสภาพพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของ ต.ทับหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

          โดยมีนายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ เช่น นายวีรศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ปลัดจังหวัด นางณัฐญา เอี้ยวสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายสุรศักดิ์ สุขเหลือ สหกรณ์จังหวัด นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นายสินสมุทร ปานเกตุ ผู้ช่วยเกษตรจังหวัด นายโสภณ น้ำจันทร์ เกษตรอำเภอเมือง ฯลฯ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เกษตรกร และประชาชน มาร่วมงาน และใช้บริการประมาณ 1,000 คน

          หลังพิธีเปิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี แจกถุงยังชีพ แก่ประชาชน ประมาณ 1,000 ชุด จากนั้นคณะฯ ได้เยี่ยมชมหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมอดินอาสา ที่มาออกร้านให้บริการ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และเยี่ยมชมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่มี ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี มาออกร้านนิทรรศการ ทั้งคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกปฏิรูปที่ดิน คลินิกสหกรณ์ การทำบัญชีครัวเรือน ฯลฯ มีนิทรรศการและการบริการด้านต่างๆ เช่น ให้คำแนะนำ/คำปรึกษาด้านการเกษตร บริการวิเคราะห์ดิน ตรวจสุขภาพ การตอนและฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง แจกพันธุ์พืชผัก ไม้ยืนต้น ฯลฯ มาแจกจ่ายมากมาย

          ในส่วนของคลินิกดิน นำโดยนายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ วงษ์ไร หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินฯ นายณัฐพล อินทรวิชัย และทีมงานสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมออกร้านนิทรรศการและจัดคลินิกดินเคลื่อนที่ โดยรับบริการวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำการจัดการดิน ปุ๋ย และพืช แจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.1, พด.2, พด.3, พด.6, พด.7, พด.12 และน้ำหมักชีวภาพใช้ ให้คำปรึกษาและแจกเอกสารเกี่ยวกับการผลิตและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน เริ่มงานตั้งแต่ 08.30- 14.30 น. จึงแยกย้ายกันกลับโดยสวัสดิภาพ