free hits
ผู้เข้าชมเว็บไซต์เริ่ม1 มกราคม 2556


คิวอาร์โค้ดสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

ชื่อ- นามสกุล
      นางสาวไพริน     เพ็งสุข
       โทรศัพท์ 085-2983840

ตำแหน่ง/สังกัด
       นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ปฏิบัติงานที่
       ดูแลรับผิดชอบอำเภออู่ทอง  
       สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์. 035-454081
  E-mail; spb01@ldd.go.th http://r01.ldd.go.th/spb/

 
  ไพริน  เพ็งสุข หัวหน้าหน่วยอู่ทอง เป็นวิทยากรจัดเวทีชุมชน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี2559
สถานที่ เทศบาลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
  ไพริน  เพ็งสุข หัวหน้าหน่วยอู่ทอง เยี่ยมชมการเลี้ยงไส้เดือนดิน หมอดินชาตรี  รักธรรม
สถานที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาดิน ม.14 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
  หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
สถานที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาดิน หมู่ 5 ต.ศรีสำราญและหมู่8 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 21 เมษายน 2559
  โครงการ “ ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร(กลุ่มต่อยอดฯ)
สถานที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ม.4 ต.ดอนคา
วันที่ 7 เมษายน 2559
รณรงค์ผลิตปุ๋ยพระราชทาน
สถานที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาดิน หมู่ 9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 1 เมษายน 2559
พัฒนาที่ดินร่วมกับเทศบาลท้าวอู่ทอง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์
สถานที่ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 18 มีนาคม 2559
พัฒนาที่ดินเป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมจัดโครงการ เพิ่มมูลค่าขยะสด ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม
สถานที่ อบต.พลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
พัฒนาที่ดินเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
สถานที่ ศูนย์การจัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านดอน ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
หน่วยอำเภออู่ทองจัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืชฯ เฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 2 เมษายน 2557
คลินิกเกษตรฯ ตำบลดอนมะเกลือ
สถานที่ อำเภออู่ทอง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง พืชปุ๋ยสด เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชนนมายุครบ 8 พรรษา
สถานที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.จรเข้ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
ทำเนียบผู้บริหาร

งานตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน