พัฒนาที่ดินสุพรรณ รณรงค์ไถกลบตอซัง เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอฯ 8 พรรษา


       วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 6 จังฟวัดสุพรรณบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์, สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์, ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี,และศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำ" โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังฟางข้าว  เพื่อปรับปรุงดินและบรรเทาภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ " โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จะทรงเจริยพระชนมายุครบ 8 พรรษา ในวันที่ 29 เมษายน 2556 ที่จะถึงนี้ และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันบรรเทาภาวะโลกร้อน  โดยรณรงค์ให้เกษตรกรมีการไถกลบตอซังร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ เพื่อย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์และเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน ทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่เกษตรกรทั่วไปได้เห็นถึงวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม
       โดย นายวันชัย  วงษา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และคณะผู้จัดงานให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน  ท่านอนันต์ ไชยศักดิ์ นายอำเภอดอนเจดีย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ เช่น นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผอ.ศูนย์บริหารศัตรูพืชสุพรรณบุรี, นายสุรเชษฐ์ สุนทรศาสตร์ ประมงจังหวัด, นายบุญชัย ทองวิเศษ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด, นายชัยวัฒน์ สมุทรเก่า ผอ.ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี, นายสมชาย เล่ห์เหลี่ยม ผอ.ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงสุพรรณบุรี, นายสินสมุทร ปานเกตุ ผช.เกษตรจังหวัด, นส.ภัทราพรรณ กาญจนวาหะ ผช.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด, นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี, นายวสันต์ จี้ปู้คำ เกษตรอำเภอดอนเจดีย์, นายอรุณ แก้วน้อย สนง.สหกรณ์จังหวัด, นส.ดรุณี ป่วนศิริ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด, ผู้นำท้องถิ่น , อาสาสมัครเกษตร, หมอดินอาสาและเกษตรกร จำนวนประมาณ 250 คน ดำเนินการ ณ แปลงสาธิตของหมอดินกำพล  ทองโสภา เกษตรกรดีเด่นด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว (ต่ำที่สุด ) ระดับประเทศ ประจำปี 2556 โดย นายบัวเรศ  ดิษฐ์กระจัน หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน,นายณัฐพล อินทรวิชัย,นายเกรียงศักดิ์ คำเลิศ ผช.หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน เป็นแม่งานร่วมกับทีมงานสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
       หลังลงทะเบียน วิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี, ศูนย์วิจัยข้าว, ศูนย์บริหารศัตรูพืช ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การพัฒนาการเกษตร แนะนำการผลิตและใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 สารขับไล่แมลงศัตรูพืชจากสารเร่ง พด.7 ปุ๋ยอินทรีย์จานด่วน สูตร พด.1,2,3 การบริหารศัตรูพืชด้วยวิธีชีวภาพ  การใช้เชื้อบิวเวอร์เรีย เชื้อไตรโคเดอร์มา  การพัฒนาการปลูกข้าว ศูนย์วิจัยข้าวมีเมล็ดพันธุ์พระราชทานมาแจกแก่ผู้ร่วมงานทุกท่าน  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านรักษ์ดอนเจดีย์ นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย ในราคาถูก มีการสาธิตการปล่อยน้ำหมักชีวภาพ เพื่อย่อยสลายตอซัง สาธิตการไถกลบตอซัง เพื่อปรับปรุงบำรุงดินฯ โดยท่านนายอำเภอดอนเจดีย์ เป็นประธานปล่อยน้ำหมักชีวภาพลงแปลงนา และร่วมขับรถแทรคเตอร์ ไถกลบตอซังดังกล่าว มีการออกร้านนิทรรศการและให้บริการต่างๆ มากมาย (กำหนดการ ไถกลบตอซัง อ.ดอนเจดีย์ ) ( ตอซัง สมบัติล้ำค่า ใกล้ตัวเกษตรกร )