free hits
ผู้เข้าชมเว็บไซต์เริ่ม1 มกราคม 2556


คิวอาร์โค้ดสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
 • (มิถุนายน 2559)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559(แบบ สขร.1)   เอกสารแผ่นที่1 ,  เอกสารแผ่นที่2
 • (24 กุมภาพันธ์ 2558) ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นานอกเขตชลประทาน โดยมีปริมาตรดินขุดแต่ละบ่อไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.จังหวัดสุพรรณบุรี (เพิ่มเติม ) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์    เอกสารแผ่นที่1 ,  เอกสารแผ่นที่2
 • (19 กุมภาพันธ์ 2558) ร่างขอบเขตของงาน(TOR)แหล่งน้ำไร่นานอกเขตชลประทาน(1,260 ลบ.ม.)
  (21 มกราคม 2558) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร กากน้ำตาลบรรจุแกลลอนๆละ 20 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง
 • (21 มกราคม 2558) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ถังพลาสติกมีฝาปิดพร้อมสายรัด ขนาด 120 ลิตร พร้อมสติ๊กเกอร์ โครงการพัฒนาเกษตรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ปี 2558 พร้อมขนส่ง
 • (17 พฤศจิกายน 2557) สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสระ อ.สามชุก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลหนองราชวัตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 6,300 ไร่  
 • (30 กันยายน 2557) สอบราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานโดยมีปริมาตรดินขุดแต่ละบ่อไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
  แผ่นที่ 1  แผ่นที่ 2  แผ่นที่ 3 แผ่นที่ 4  แผ่นที่ 5  แผ่นที่ 6  แผ่นที่ 7  แผ่นที่8  แผ่นที่ 9
 • (9 กรกฎาคม 2557) สอบราคาซื้อวัสดุจัดทำโครงการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 • สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมเสริมคันดิน บ้านลาดใบไม้ หมู่ที่ 6 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี  
 • (23 พฤษภาคม 2557) ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำ ที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี หมู่ที่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  
 • (19 พฤษภาคม 2557) จ้างเหมาดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการขุดสระเก็บน้ำ ความจุ 12,000ลบ.ม. สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี หมู่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • สอบราคา บ้านทำนบ หมู่ที่ 4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
 • สอบราคา บ้านลาดน้ำขาว หมู่ที่ 3 ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 
 • สอบราคา บ้านหลักเมตร หมู่ที่ 9 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุร
 • (25 เมษายน 2557) สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมเสริมคันดิน  บ้านไผ่ลูกนก หมู่ที่ 6 ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  
 • (25 เมษายน 2557) สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมเสริมคันดิน  บ้านหนองกลับ หมู่ที่ 9 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  
 • (3 มีนาคม 2557) ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลอง บ้านขาม หมู่ที่8 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 • (3 มีนาคม 2557) ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลอง บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุร
 • (3 มีนาคม 2557) ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลอง บ้านดอนใต้ หมู่ที่ 6 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 • (3 มีนาคม 2557) ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองพร้อมเสริมคันดิน บ้านท่าเสด็จฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 • (3 มีนาคม 2557) ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองพร้อมเสริมคันดิน บ้านทุ่งตลิ่งชัน หมู่ที่ 5 ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 • (3 มีนาคม 2557) ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลอง บ้านสาลี หมู่ที่ 2 ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
 • (3 มีนาคม 2557) ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองพร้อมเสริมคันดิน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 7 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
  แผ่นที่1  แผ่นที่ 2  
  (3 มีนาคม 2557) ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองพร้อมเสริมคันดิน บ้านแหลมข่อย หมู่ที่ 4 ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 • (24 ธันวาคม 2556) ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นานอกเขตชลประทาน โดยมีปริมาตรดินขุดแต่ละบ่อไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม. จำนวน 110 บ่อ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
 • (11 พฤศจิกายน 2556) ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านโพธิ์สุวรรณ หมู่ที่9 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 • (28 ตุลาคม 2556) สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม หมู่ 1-6 ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
 • สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเสื้อผ้าแจ็คเก็ตยุวหมอดิน
 • สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ถังพลาสติก มีฝาปิดพร้อมสายรัด ขนาด 120 ลิตร
 • สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร กากน้ำตาล
 • สอบราคาวัสดุการเกษตร พืชสมุนไพร
นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
ทำเนียบผู้บริหาร

งานตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน