หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน

Google 

Mobile Application

 

 
   

   สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดตั้งศูนย์บริการ ขอส่งความสุขปีใหม่ 2560 แด่พี่น้องเกษตรกรและประชาชน ณ หน้าสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

1 มกราคม 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวสิรีวัลย์ ราษฏรอาศัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามตรวจรับการไถกลบปอเทืองโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด
ณ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

6 มกราคม 2560

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้ นายสกล ผ่านเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดปทุมธานี
ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมมอบปัจจัยการผลิต ณ ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

10 มกราคม 2560

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้ นายทรงกลด รอดไม้
นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมมอบปัจจัยการผลิต ณ ม.10 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หมู่ที่ 3 ต.คลองควาย
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี


11 มกราคม 2560

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี พร้อมด้วย นางสาวสิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พาทีมงานรายการคนไทยหัวใจเกษตร ถ่ายทำเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ดิน
เปรี้ยว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน นายสมร แตงอ่อน
หมอดินอาสาประจำตำบล ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

13 มกราคม 2560

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการหมอดินน้อยกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2560
ให้ความรู้เกี่ยวกับดินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีแนวคิดในการศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
เพื่อสิ่งแวดล้อมในการสร้างโครงงานวิจัยทางดิน น้ำ อากาศ และได้จัดฐาน เพื่อให้หมอดินน้อยจะได้ฝึกปฏิบัติ
ทดสอบ ความรู้เรื่องสมบัติทากายภาพ เคมี ชีวภาพของดิน น้ำ อากาศ และสิ่งปกคลุมดิน
ณ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

19 มกราคม 2560

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการหมอดินน้อยกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2560
โดยมี นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
หมอดินน้อย ปีงบประมาณ 2560 (เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน) โดย นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อให้เห็นความสาคัญ
ในการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับองค์ความ รู้เรื่องทรัพยากรดิน
ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

20 มกราคม 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมาย ให้นางจรัสศรี สุมะนังกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมมอบไก่ไข่ และไก่เนื้อ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

31 มกราคม 2560

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------