หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน

Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการหมอดินน้อยกรมพัฒนาที่ดิน
ปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หมอดินน้อย ปีงบประมาณ 2560


วันที่ 20 มกราคม 2560 สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการหมอดินน้อยกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2560
โดยมี นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หมอดินน้อย ปีงบประมาณ 2560 (เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน) โดย นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
การจัดโครงการ เพื่อให้เห็นความสาคัญ ในการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับองค์ความ รู้เรื่องทรัพยากรดิน
ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1